บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเกศิรี จรัสกุล
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ     ตำแหน่ง งานสำนักงานผู้อำนวยการ/งานพัฒนาพัสดุ/หัวหน้างานของที่ระลึก