กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นายเตชิต เอกรินทรากุล
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
รองผู้กำกับลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนเทพศิรินทร์,เลขานุการกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์

นางสาวกนกอร ผลศิริ
รองหัวหน้าลูกเสือโรงเรียน,รองผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองเกียรติ