กรรมการพัฒนาศักยภาพ


คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน นายพชร สินสมรส
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ นางรัตนาพร อรทัย
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ นายนพมาตร พวงสุวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และงานบุคคล นางรวิกานต์ บุญญฤทธิ์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานการเงิน นางสาวดารารัตน์ ฮุนพานิช
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานนโยบาย และแผนงาน นายเกตุม สระบุรินทร์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานพัสดุ นายวรวุฒิ อาจเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางฐษา จันทรังษี(รักษาการแทน)
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานอาคารสถานที่ นางฐานิตา เลพล
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานบริการ นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานกลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ นางฐษา จันทรังษี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายกำพล วิลยาลัย
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัย ว่าที่ร้อยตรีธงชัย เนตรสว่าง
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานส่งเสริมงานบุคคล นายชัยยา พันธ์เพชร
หัวหน้าระดับ ม.1 นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
หัวหน้าระดับ ม.2 นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
หัวหน้าระดับ ม.3 นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย
หัวหน้าระดับ ม.4 นายวุฒิชัย หอยจับ
หัวหน้าระดับ ม.5 นายสุริยัน ตุมารัมย์
หัวหน้าระดับ ม.6 นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาววนัชนันท์ เอกธนากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางศิริวรรณ เนตรสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวพัชรี อานุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสิริกัญญา สุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายเตชิต เอกรินทรากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางฐษา จันทรังษี