กรรมการพัฒนาศักยภาพ


         
 

นายอนันต์ ทรัพย์วารี
ประธานกรรมการ

นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
รองประธานกรรมการ

นายนฤเทพ ใจสุทธิ
รองประธานกรรมการ

นางบุษบา ประยูรทอง
รองประธานกรรมการ

นายชูชาติ เก้ากิตติ์
รองประธานกรรมการ
 

นางสาวยุพา เผ่าสุขถาวร
กรรมการ

นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
กรรมการ

นางวันเพ็ญ เพชรรัตน์
กรรมการ

นางสาวจำรูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ภรเลิศ เนตรสว่าง
กรรมการ
 

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
กรรมการ

นายวันชัย อ่ำประชา
กรรมการ

นางวิริวรรณ สรรพอาษา
กรรมการ

นายสุชาติ ธาราวาสน์
กรรมการ

นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
กรรมการ
 

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ ยอดภิญญาณี
กรรมการ

นายธรรมรส ทวีศักดิ์
กรรมการ

นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ
กรรมการ

นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียร
กรรมการ
 

นางกรรภิรมย์ กองศรี
กรรมการ

นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์
กรรมการ

นายเรืองวุฒิ ทัศนะสกุล
กรรมการ

นายเตชิต เอกรินทรากุล
กรรมการ

นายเดชสิทธิ เกียรติธรรม
กรรมการ
 

นายสุริยัน ตุมารัมย์
กรรมการ

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
กรรมการ

นายวีรเกียรติ สิกขากูล
กรรมการ

นายนพมาตร พวงสุวรรณ
กรรมการ

นางสาวพัชรี อานุภาพ
กรรมการ
 

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
กรรมการ

นายอุทรณ์ โขมะนาม
กรรมการ

นางมุกดา เนรัญชร
กรรมการ

นางโสภิดา จันตา
กรรมการ

นางสาวสุภัทร สุขสมบูรณ์
กรรมการ
 

นายสมหวัง ชัยตามล
กรรมการ

นางลักขณา ทรัพย์วารี
กรรมการ

นายพิริยะ โตแก้ว
กรรมการ

นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง
กรรมการ

นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล
กรรมการ
 

นางฐษา จันทรังษี
กรรมการ

นายเดชา แสงทอง
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณดาพัณ  จันทวาศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางวรรณญา ตระการไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ