กรรมการพัฒนาศักยภาพ


คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพจน์ หล้าธรรม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายนฤเทพ ใจสุทธิ
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ นางรัตนาพร อรทัย
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการ นายดิเรก หุ่นสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และงานบุคคล นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานการเงิน นางสาวจำรูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานนโยบาย และแผนงาน นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล นายเกตุม สระบุรินทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายชูชาติ เก้ากิตติ์ (รักษาการแทน)
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานอาคารสถานที่ นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานบริการ นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานกลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ นางฐษา จันทรังษี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายชูชาติ เก้ากิตติ์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัย ว่าที่ร้อยตรีธงชัย เนตรสว่าง
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม นายอุทรณ์ โขมะนาม
หัวหน้าระดับ ม.1 นางวัลภา ชัยตามล
หัวหน้าระดับ ม.2 นางสาวกนกอร ผลศิริ
หัวหน้าระดับ ม.3 นายชัยยา พันธ์เพชร
หัวหน้าระดับ ม.4 นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง
หัวหน้าระดับ ม.5 นายสุริยัน ตุมารัมย์
หัวหน้าระดับ ม.6 นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางวโรบล ไทยภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายธรรมรส ทวีศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายนพมาตร พวงสุวรรณ