ตารางวิเคราะห์กลยุทธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก

1.1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

- งานการเรียนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1- 6
- โครงการพัฒนานักเรียนสู่โอลิมปิก
- กิจกรรมค่ายวิชาการและสอนเสริมเพื่อสอบ GAT PAT และ O-NET
- การจัดทำและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
- การสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- โครงการพัฒนาการศึกษา ( สอนเสริมวันเสาร์และหลังเลิกเรียน )
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน  การสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- กิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

- คณะกรรมการบริหารวิชาการ
- งานสำนักงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระฯ- กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระฯ

- คณะกรรมการบริหารวิชาการ-กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระฯ


-งานทะเบียนและวัดผล


-คณะกรรมการบริหารวิชาการ- กลุ่มสาระฯ ทั้ง 8 กลุ่ม
-กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระฯ

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและอาเซี่ยน
- ติดตามผลนักเรียน ม.3 และ ม.6

- กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระฯ- งานทะเบียนวัดผล

 

1.2 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและจิตสำนึกในความ เป็นไทย

- โครงการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
- โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กร
- โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน
- โครงการพัฒนางานคณะกรรมการบริหารนักเรียน
- โครงการรังสรรค์สังคม
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมพิธีเทิดทูนพระคุณครู
( พิธีไหว้ครู )
- กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะนักเรียน (รำเพยอาสา )
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียนและสภานักเรียน
- กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ใจไปวัด
- กิจกรรมรวมน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
- คณะกรรมการสภานักเรียน

- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- คณะกรรมการนักเรียน

- คณะกรรมการนักเรียน

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
(ร่วมกับชุมชน )
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์
- กิจกรรมบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามะกะ
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ยกย่องความดี
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย ( มารยาทดีแสดงความเป็นไทย )
- กิจกรรม Walk Rally ตามรอยประชาธิปไตย
- กิจกรรมการเสวนาประชาธิปไตย
- โครงการบรรพชาสามเณร
- กิจกรรมไหว้แบบไทยมีวินัยใฝ่คุณธรรม
- กิจกรรมศึกษาธรรมะสัญจร
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ( วันเข้าพรรษา ) ม.1 – ม.6
- กิจกรรมดนตรีศรีเทพฯ (สมุดธนาคารความดี )
- กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้สู่ชีวิตให้พอเพียง
- กิจกรรมรวมน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส

- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- งานระดับชั้น ม.1- 6

- งานระดับชั้น ม.1

- งานระดับชั้น ม.1


- คณะกรรมการสภานักเรียน

- คณะกรรมการสภานักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- งานระดับชั้น ม.2

- งานระดับชั้น ม.6
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- งานระดับชั้น ม.4 ม.5

- งานรังสรรค์สังคม

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3
- กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1 – 3
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสำคัญอื่น ๆ
- กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- ประกวดมารยาทไทย และนิทรรศการวิถีชีวิตไทย
- กิจกรรมรับบริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม
- โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาไทย
- กิจกรรมพิธีประดับเข็ม ม.4

- งานระดับชั้น ม.3

- งานระดับชั้น ม.1 – 3
- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

- งานศูนย์วัฒนธรรม

- งานระดับชั้น ม.4

 

1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของนักเรียน

- โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
- โครงการสนับสนุนการสร้างผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะเฉพาะด้าน
- โครงการพัฒนาห้องศูนย์วิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ท

- กลุ่มบริหารวิชาการ


- กลุ่มบริหารวิชาการ


- กลุ่มสาระการเรียนรู้

- งานศูนย์คอมพิวเตอร์

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- โครงการพัฒนากิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนิทรรศการรำเพยสร้างสรรค์โครงงานบูรณาการ
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ( เพชรรำเพย )
- กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร
- กิจกรรมลูกเสือกองเกียรติยศ
- กิจกรรมดนตรีสากล ดนตรีไทยและนาฏศิลป์
- กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ กนร.
- กิจกรรมนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระฯ
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักการอ่าน
- กิจกรรมเปิดโลกหนังสือถึงมือผู้อ่าน
- กิจกรรมอบรม-สัมมนานักเรียน
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมนำเสนอสาระความรู้ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดในโรงเรียน

- กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- งานบริการแนะแนว
- กลุ่มบริหารวิชาการ

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- คณะกรรมการนักเรียน

- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- งานลูกเสือ
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานห้องสมุด
- งานห้องสมุด
- งานห้องสมุด

- งานระดับชั้น
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานสำนักงานวิชาการ

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ( DS Event )
- กิจกรรมรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
- กิจกรรมให้บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- กิจกรรมนักล่ารางวัล
- กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กิจกรรม เทพสู่โอลิมปิก
- กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 – 6
- กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชา

- คณะกรรมการนักเรียน

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ

- งานบริการแนะแนว

- กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา


- คณะกรรมการบริหารวิชาการ
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- งานทะเบียนและวัดผล

 

1.4 พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็น พลโลก

- กิจกรรมสู่สายใยเทพศิรินทร์ถิ่นรำเพย
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นลูกแม่รำเพย ม.4
- กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียน
- กิจกรรมรำเพยบานสืบสานเกียรติภูมิ ม.6
- กิจกรรมวันวานทรงคุณค่า  สู่วันลาเทพศิรินทร์

- งานระดับชั้น ม.1

- งานระดับชั้น ม.4

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
- งานระดับชั้น ม.6

- คณะกรรมการนักเรียน

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ แบบบูรณาการ
- กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีในรอบปี
- กิจกรรมการจัดตั้งลูกเสือกองเกียรติยศ
- กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือกองเกียรติยศ กองที่ 8
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาทหาร
- กิจกรรมรับบริจาคฝาอลูมิเนียม
- รับบริจาคเงินและสิ่งของร่วมกิจกรรมน้ำใจสู่พี่น้อง
- กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะนักเรียน ( รำเพยอาสา )

- งานระดับชั้น ม.4

- งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

- งานกิจกรรมลูกเสือ

- งานกิจกรรมลูกเสือ

- งานรักษาดินแดน

- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

1.5 พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรีภาพและศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งแวดล้อม

- โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพนักเรียน
- โครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
- งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
- งานส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน

- งานอนามัยโรงเรียน

- งานอนามัยโรงเรียน

- งานอนามัยโรงเรียน
- งานอนามัยโรงเรียน

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
- กิจกรรมอบรมนักเรียน “กว่าจะถึงวัยรุ่นก็สายไปพิษภัยบุหรี่”
- กิจกรรมตรวจสอบสารเสพติด
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี ( DEB SHOW BAND )
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา ( Mini DEB )
- กิจกรรมนันทนาการ ( DB )
- กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี
- กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ม.5
- โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
- กิจกรรมการฝึกซ้อมและแสดงดนตรีไทย
- กิจกรรมการฝึกซ้อมและแสดงดนตรีสากล
- กิจกรรมการฝึกซ้อมและแสดงนาฏศิลป์

- งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

- งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

- งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- คณะกรรมการนักเรียน

- คณะกรรมการนักเรียน

- คณะกรรมการนักเรียน
- โรงเรียนเทพศิรินทร์

- งานระดับชั้น ม.5
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ


- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- กิจกรรมค่ายศิลปะ
- กิจกรรมค่ายโขนและหนังใหญ่
- กิจกรรมค่ายวงโยธวาทิต
- กิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิต
- กิจกรรมการประกวดวงดนตรีไทย
- กิจกรรมการประกวดนาฏศิลป์
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา ชั้น ม.6
- กิจกรรม Sport Day

- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา-พลศึกษา

- งานระดับชั้น ม.6

- งานระดับชั้น ม.3

 

1.6 นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทำงานและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

- โครงการพัฒนาทักษะการคิด
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน   ( ทุกวันอังคาร เวลา
8.10 -9.00 น.)
- โครงงานบูรณาการ ม.1- 6
- โครงการพัฒนาทักษะกคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ตามความถนัด ด้วยกิจกรรมชุมนุม
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.1 สู่โครงงานบูรณาการ
- กิจกรรมนิทรรศการของกลุ่มสาระฯ

- คณะกรรมการบริหารวิชาการ
- คณะกรรมการบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้

- กลุ่มบริหารวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานกิจกรรมชุมนุม

- งานระดับชั้น ม.1


- กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

- กิจกรรมการประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญและสมัยวิสามัญ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ (DS in trend )
- กิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพระหว่างโรงเรียน ( DS Friend )
- กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร
- กิจกรรมค่ายนักเขียน
- กิจกรรมค่าย Knowledge Camping
- กิจกรรมการแข่งขัน A-MATH Sudoku ภายในและภายนอกโรงเรียน
- กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในโรงเรียน

- คณะกรรมการสภานักเรียน

- คณะกรรมการนักเรียน


- คณะกรรมการนักเรียน

- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ

- กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


- งานระดับชั้น ม.1- 6

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา

2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลและอาเซี่ยน
- โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเทพศิรินทร์ศึกษา
- กิจกรรมอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร

- กลุ่มบริหารวิชาการ


- งานพัฒนาหลักสูตร

- งานพัฒนาหลักสูตร

- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

2.2 จัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

- กิจกรรมการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
- โครงการพัฒนาบุคลากรและนิเทศงานวิชาการ
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ( IEP )
- โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา
- การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

- งานพัฒนาหลักสูตร

- งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศงานวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร


- กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

- กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

- คณะกรรมการบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

2.3 พัฒนาครูให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร
- กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ระดับชั้น

- งานพัฒนาบุคลากร- งานอนามัยโรงเรียน

- งานพัฒนาบุคลากร

- งานสาระการเรียนรู้และงานระดับชั้น

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

2.4 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

- โครงการนิเทศและพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้
- โครงการจัดทำและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมนิเทศการสอน

- งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศงานวิชาการ
- งานพัฒนาบุคลากรและนิเทศงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้
- กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

2.5 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการติดตั้งระบบ WI-FI ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน
- โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อการสืบค้นและสร้างสื่อ นวัตกรรม

- งานศูนย์คอมพิวเตอร์

- งานศูนย์คอมพิวเตอร์

- งานศูนย์คอมพิวเตอร์

 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน

- โครงการส่งเสริม พัฒนา จัดหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัย
- กิจกรรมการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนางานวิจัย

- คณะกรรมการบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้

- งานวิจัยฯ

- งานวิจัยฯ
- งานวิจัยฯ

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

2.7 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- งานบริการห้องสมุดกาญจนาภิเศก
- งานบริการระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการศึกษา การประชาสัมพันธ์และนันทนาการ
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและห้องเรียน
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์
- โครงการจัดทำ จัดหา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book )
- งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นที่ห้องสมุด
- งานบริการระบบ WI-FI ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน

- งานห้องสมุด

- งานโสตทัศนศึกษา


- กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานศูนย์คอมพิวเตอร์

- งานห้องสมุด

- งานศูนย์คอมพิวเตอร์

- งานศูนย์คอมพิวเตอร์

 

2.8 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้

- งานบริการคอมพิวเตอร์เครือข่ายระบบLAN
- งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบ WI-FI
- งานบริการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบเครือข่าย
- งานบริการโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องสำนักงานและทุกห้องเรียน

- งานคอมพิวเตอร์เครือข่ายฯ

- งานคอมพิวเตอร์เครือข่ายฯ

- งานคอมพิวเตอร์เครือข่ายฯ

- งานโสตทัศนศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- โครงการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบบ Video Conference
- กิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (software ) งานทะเบียนและการวัดผล-ประเมินผลการเรียน
- กิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (software ) งานพัสดุ
- กิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (software ) งานสารบรรณ

- กลุ่มบริหารวิชาการ


- งานทะเบียนและวัดผล- งานพัสดุ

- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ

3.1 เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพทางการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน
- งานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
- งานบริหารจัดการพัสดุ การเงินและสินทรัพย์
- งานบริหารจัดการสาธารณูปโภค
- งานวางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากร
- งานระบบควบคุมภายใน

- กลุ่มบริหารวิชาการ
- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based Management )
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- งานคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อการบริหาร
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการศึกษา
- โครงการประชุมสัมมนาประสานแผนปฏิบัติการประจำปี
- โครงการพัฒนาคุณภาพวัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- กลุ่มบริหารวิชาการ


- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน


- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน


- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

- งานพัสดุ


- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- งานเลขานุการคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
- กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กิจกรรมการประชุมกรรมการบริหารและการประชุมครูและบุคลากร
- กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา

- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

- งานสำนักงานผู้อำนวยการ

- งานสำนักงานผู้อำนวยการ


- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

 

3.2 เป็นองค์กรผู้นำทางวิชาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

- โครงการพัฒนานักเรียนตามวิสัยทัศน์เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียน
- โครงการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้น
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Schools )
- โครงการพัฒนาหลักสูตรเทพศิรินทร์ศึกษา
- โครงการค่ายวิชาการและสอนเสริมเพื่อสอบ GAT PAT และ O-NET
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายองค์กรหลักกรรมการสถานศึกษา  สมาคมนักเรียน

- กลุ่มบริหารวิชาการ


- กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม


- กลุ่มบริหารวิชาการ


- งานพัฒนาหลักสูตร

- กลุ่มบริหารวิชาการ


- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

เก่าฯ สมาคมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครองฯ  และเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ทั้ง 10 แห่ง
- กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาชีววิทยา
- กลุ่มบริหารวิชาการ

 

3.3 มีระบบการจัดการความรู้และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

- โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมองค์กรและอัตลักษณ์ที่ดีงามของโรงเรียนเทพศิรินทร์
- โครงการเสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ความคิด และความสามารถได้เต็มตามศักยภาพ
- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Schools )
- โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
- โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
( ประกันอุบัติเหตุ )
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กลุ่มบริหารทุกกลุ่ม


- กลุ่มบริหารวิชาการ- กลุ่มบริหารวิชาการ


- กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระฯ
- งานอนามัยโรงเรียน


- งานคอมพิวเตอร์เครือข่าย

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

3.4 โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพ

- งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้

- กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
- กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระฯ

 

3.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและการบริการ
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
- โครงการปรับปรุงแสงเสียงและ
สาธารณูปโภค
- โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศสดใส
- งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
- งานพนักงานทำความสะอาด
- งานร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียน

- กลุ่มบริหารทั่วไป และงานอาคารสถานที่
- กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระฯ
- กลุ่มบริหารทั่วไป และงานอาคารสถานที่
- งานอาคารสถานที่

- งานรักษาความปลอดภัย

- กลุ่มบริหารทั่วไป
- กลุ่มบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ

- โครงการสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนและชุมชน
- กิจกรรม Classroom Meeting
- การสอนทางไกลโรงเรียนคู่พัฒนาโดยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนต์

- งานเครือข่ายผู้ปกครอง

- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
- กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

-โครงการส่งเสริมวิชาการสัมพันธ์ชุมชน
- กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1
- กิจกรรมจัดครูช่วยสอนสามเณรวัดมังกรกมลาวาส
- การพัฒนาการจัดศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน 29 โรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายจตุรพัฒนาสหกิจ
- กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนน้องที่จังหวัดน่าน
- นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากสถาบันต่าง ๆ
- โครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 โรงเรียน
1) ค่าย Knowledge Camping
2) ค่ายเชียร์และแปรอักษร
3) ค่ายศิลปะ
4) การประกวดสื่อ/นวัตกรรม 
5) รำเพยเกมส์

- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ


- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

- สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

6) ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์
- กิจกรรมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ

- งานกิจกรรมลูกเสือ
- กลุ่มบริหารวิชาการ

 

4.2 เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

- โครงการเงินบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา
- โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา การจัดการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
- โครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง
- โครงการเงินทุนสำหรับนักเรียน

- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


- กลุ่มบริหารวิชาการ
- กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

4.3 เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กรและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

- โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- โครงการโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายจตุรพัฒนาสหกิจ
- กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาชีววิทยา
-โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
กับบุคคล หน่วยงาน องค์กรและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการศึกษา
-กิจกรรมค่ายอบรม สอวน. ชีววิทยา ให้นักเรียนในกรุงเทพมหานคร

- กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระฯ

- กลุ่มบริหารวิชาการ


- กลุ่มบริหารวิชาการ

- โรงเรียนเทพศิรินทร์- กลุ่มบริหารวิชาการ

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

งาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 โรงเรียน
- โครงการครอบครัวอุปถัมภ์

- กลุ่มบริหารวิชาการ


-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน