กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นางศิริลักษณ์ ดำพะธิก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพาณี เพชรอินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

นางสาวณัฐวรางคณ์ รอดเรือง

นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์

นายคณิต แซ่เต็ง
 

นายเวทชัย สุภาพ

นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา

นายวรวุฒิ อาจเดช

นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณ
 

นางสาวทิวลิป สุขปะทิว

นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง

นางสาวชลหทัย ใจดี

นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์
 

นางสาวอัญชลีพร แซ่ตั้ง
 

นายพณณพัชร์ จีนเลี้ยง

นายนรุตม์ พงศ์วัฒนาอนันต์

นางสาวกุลนิดา จุนวิจิตร

นายศิรินทร์ ศรีสหการกิจ
 

ว่าที่ ร.ต. รัตนกรณ์ เฮงตระกูล