กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นายธรรมรส ทวีศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
 

นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ

นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง
 

นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา

นายเวทชัย สุภาพ

นายคณิต แซ่เต็ง

นางสาวพาณี เพชรอินทร์
 

นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์

นางศิริลักษณ์ ดำพะธิก