กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นางสาวอัญชลีพร แซ่ตั้ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพาณี เพชรอินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์

นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา

นายเวทชัย สุภาพ

นายคณิต แซ่เต็ง
 

นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ

นางสาวณัฐวรางคณ์ รอดเรือง

นายวรวุฒิ อาจเดช

นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณ
 

นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์

นางสาวชลหทัย ใจดี

นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง

นางสาวทิวลิป สุขปะทิว
 

นายศิรินทร์ ศรีสหการกิจ

นายพณณพัชร์ จีนเลี้ยง

นายนรุตม์ พงศ์วัฒนาอนันต์

ว่าที่ ร.ต. รัตนกรณ์ เฮงตระกูล