กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นายธรรมรส ทวีศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพาณี เพชรอินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์

นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง

นางศิริลักษณ์ ดำพะธิก

นายคณิต แซ่เต็ง
 

นายเวทชัย สุภาพ

นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา

นางสาวทิวลิป สุขปะทิว