กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวพาณี เพชรอินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวอัญชลีพร แซ่ตั้ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น
 

นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา

นายเวทชัย สุภาพ

นายคณิต แซ่เต็ง

นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ
 

นางสาวณัฐวรางคณ์ รอดเรือง

นายสิทธิศักดิ์ ปะวันเณ

นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์

นางสาวชลหทัย ใจดี
 

นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง

นางสาวทิวลิป สุขปะทิว

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์

นายวรวุฒิ อาจเดช
 

ว่าที่ ร.ต. รัตนกรณ์ เฮงตระกูล

นายนรุตม์ พงศ์วัฒนาอนันต์