กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ
วุฒิการศึกษา : ค.บ. สังคมศึกษา 5 ปี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. ม.1
E-mail : นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ Facebook : Maieak Govit Email : hat
Facebook : Maieak Govit
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     ตำแหน่ง