โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง
  - กลุ่มกิจกรรมพิเศษ

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายภาณุภัทร ลิ้มจํารูญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นางรัตนาพร อรทัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
หัวหน้างานทะเบียน

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน
หัวหน้างานรับนักเรียน
 

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเด่นชัย เขตบุญไสย
หัวหน้างานยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติและนานาชา

นางฌาณ์ศินี สิกขากูล
หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา

นางสาวกนกอร ผลศิริ
หัวหน้างานลูกเสือ
 

นายตรีนรภัทร ตรีประเคน
หัวหน้างานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน สถานศึกษา

นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้างานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

นายสิทธา นามณี
หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
 

นางสาวกุณฑีรา อารีกุล
หัวหน้างานแผนงานและโครงการ

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ
หัวหน้างานอัตรากำลังและตารางสอน

นายศราวุฒิ ญาณะคำ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (โครงงานบูรณาการ)
 

นายอธิป หัตถกี
หัวหน้างานการนิเทศภายในสถานศึกษา

นายมนตรี สุทำแปง
หัวหน้างานวัดผล

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเทพศิรินทร์