โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายภาณุภัทร ลิ้มจํารูญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางรัตนาพร อรทัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นายประโยชน์ อุ่นใจเพื่อน
งานห้องสมุด

นายมนตรี สุทำแปง
หัวหน้างานวัดผล

นายศราวุฒิ ญาณะคำ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา