โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
  - โครงสร้าง
  - กลุ่มกิจกรรมพิเศษ

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาวพฤฒยา เลิศมานพ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 

นางรัตนาพร อรทัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
หัวหน้างานทะเบียน

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานรับนักเรียน
 

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล
หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเทพศิรินทร์

นายเด่นชัย เขตบุญไสย
หัวหน้างานยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติและนานาชา

นางฌาณ์ศินี สิกขากูล
หัวหน้างานส่งเสริมชุมชนด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา
 

นางสาวกนกอร ผลศิริ
หัวหน้างานลูกเสือ

นายตรีนรภัทร ตรีประเคน
หัวหน้างานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน สถานศึกษา

นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้างานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 

นายสิทธา นามณี
หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวกุณฑีรา อารีกุล
หัวหน้างานแผนงานและโครงการ

นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (โครงงานบูรณาการ)

นายศราวุฒิ ญาณะคำ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 

นายอธิป หัตถกี
หัวหน้างานการนิเทศภายในสถานศึกษา

นายมนตรี สุทำแปง
หัวหน้างานวัดผล

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ
หัวหน้างานอัตรากำลังและตารางสอน