โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายนฤเทพ ใจสุทธิ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์
 

นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
ผู้ช่วยรอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์
 

นายประโยชน์ อุ่นใจเพื่อน
งานห้องสมุด

นายมนตรี สุทำแปง
หัวหน้างานวัดผล

นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร

นางรัตนาพร อรทัย
หัวหน้างานงานทะเบียนนักเรียน
 

นายศราวุฒิ ญาณะคำ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา