กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางวัลลภา ชัยตามล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นางสาวพัชรี อานุภาพ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/หัวหน้าและผู้ประสานงาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา/กิจกรรมโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ครูชำนาญการ/พัสดุวิชาฟิสิกส์ม.5/กิจกรรมโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/สอนฟิสิกส์ม.5
 

นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษฯฝ่ายม.ต้น,หัวหน้าค่ายวิทย์-คณิต ม.2,การเงินโครงการฯ/หัวหน้าระดับชั้นม.2/ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารนักเรียน

นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร
เลขานุการ

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , รองหัวหน้าศูนย์ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์/ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ

นายศราวุฒิ ญาณะคำ
รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ
งานสารบรรณ
 

นางสาวกนกอร ผลศิริ
หัวหน้าโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ม.1/โสตทัศนูปกรณ์

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์
เลขานุการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาคกลางตอนบน

นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์

นายอิศรา ภูกะฐิน
 

นายชัยยา พันธ์เพชร
ครูชำนาญการ/พัสดุวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น/สอนวิทยาศาสตร์ม.3

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
ฝ่ายประสานงาน

นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย
วัดผล

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
งานวัดและประเมินผล
 

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ ครูผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้อง ๑๔๘

นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
เหรัญญิก, โสตทัศนูปกรณ์

นางสาวรัตติยา นามงาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางศุจิกา ผ่องศรี
พัสดุศูนย์ชีววิทยา/เลขาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา
 

นายวีรเกียรติ สิกขากูล
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,พัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/รองเลขานุการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน, กรรมการบริการวิชาก

นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ/พัสดุวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพฯ/สอนวิทยาศาสตร์กายภาพฯมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/หน.งานการเงินสวัสดิการโรงเรียน/ประจำสนง.ผู้อำนวยการ/ศูนย์ชีววิทยา(สอวน.)/กิจกรรมโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชณี นามเคน
โภชนาการ
 

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล
 

นางสาวกิตติภา ดาวัลย์