กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวพัชรี อานุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา
 

นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร
รองหัวหน้าฯ สาขาเคมี

นางวัลลภา ชัยตามล
ผู้ช่วยรองฝ่ายวิชาการ

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
รองหัวหน้าฯ สาขาเทคโนโลยี

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
รองหัวหน้าฯ สาขาฟิสิกส์ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์
 

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
รองหัวหน้าฯ มัธยมศึกษาตอนต้น

นายชัยยา พันธ์เพชร
 

นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์

นายเด่นชัย เขตบุญไสย

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์

นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ
 

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ

นางสาวกนกอร ผลศิริ

นางศุจิกา ผ่องศรี
 

นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
ที่ปรึกษา

อธิป หัตถกี

ปวีณ์สุดา คงเกตุ

นางสาวรัชณี นามเคน
 

นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน

นางสาวรัตติยา นามงาม

นายศราวุฒิ ญาณะคำ

นางสาวภัทร์ศญา สมมานะ
 

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ที่ปรึกษา

นายอิศรา ภูกะฐิน
ที่ปรึกษา
 

นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ

นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย

นางสาวลลิตา มาเอี่ยม

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ
 

นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
 

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล

นายสิทธา นามณี
 

นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์