กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาวพัชรี อานุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา
 

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
รองหัวหน้าฯ สาขาเทคโนโลยี

นายชัยยา พันธ์เพชร

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
รองหัวหน้าฯ มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
รองหัวหน้าฯ สาขาฟิสิกส์ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์
 

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ

นางสาวกนกอร ผลศิริ

นางศุจิกา ผ่องศรี
 

นางสาวรัชณี นามเคน

นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
ที่ปรึกษา

นายศราวุฒิ ญาณะคำ

อธิป หัตถกี
 

ปวีณ์สุดา คงเกตุ

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์

นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์

นางสาวลลิตา มาเอี่ยม
 

นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ

นายเด่นชัย เขตบุญไสย

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง

นางสาวภัทร์ศญา สมมานะ
 

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ที่ปรึกษา

นายอิศรา ภูกะฐิน
ที่ปรึกษา
 

นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ

นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย

นางสาวรัตติยา นามงาม

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ
 

นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์

นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน
 

นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล

นายสิทธา นามณี

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
 

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ