กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวพัชรี อานุภาพ
รองหัวหน้าฯ สาขาชีววิทยา / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา
 

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
รองหัวหน้าฯ สาขาเทคโนโลยี

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
รองหัวหน้าฯ มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
รองหัวหน้าฯ สาขาฟิสิกส์ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์

นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์
รองหัวหน้าฯ วิทยาศาสตร์กายภาพ
 

นางศุจิกา ผ่องศรี

นางสาวกนกอร ผลศิริ

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
 

นายวีรเกียรติ สิกขากูล

นายเด่นชัย เขตบุญไสย

นางสาวรัชณี นามเคน

นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
ที่ปรึกษา
 

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง

นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร
รองหัวหน้าฯ สาขาเคมี

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์

นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์
 

นางสาวลลิตา มาเอี่ยม

นายศราวุฒิ ญาณะคำ

นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน

นางวัลลภา ชัยตามล
ผู้ช่วยรองฝ่ายวิชาการ
 

นางสาวรัตติยา นามงาม

นายชัยยา พันธ์เพชร

นางสาวภัทร์ศญา สมมานะ

นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
 

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ที่ปรึกษา

นายอิศรา ภูกะฐิน
ที่ปรึกษา
 

นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ

นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ

นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร
 

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
 

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล

นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
 

นายสิทธา นามณี

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์