กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางวัลลภา ชัยตามล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร
รองหัวหน้าฯ สาขาเคมี

นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์
รองหัวหน้าฯ วิทยาศาสตร์กายภาพ

นางสาวพัชรี อานุภาพ
รองหัวหน้าฯ สาขาชีววิทยา / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
รองหัวหน้าฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
 

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
รองหัวหน้าฯ สาขาเทคโนโลยี

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
รองหัวหน้าฯ สาขาฟิสิกส์ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์
 

นายวีรเกียรติ สิกขากูล
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นายอิศรา ภูกะฐิน
ที่ปรึกษา

นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
ที่ปรึกษา

นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
ที่ปรึกษา
 

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

นายสิทธา นามณี

นายศราวุฒิ ญาณะคำ

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ
 

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ

นางสาวกนกอร ผลศิริ

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์

นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์
 

นางสาวลลิตา มาเอี่ยม

นางสาวภัทร์ศญา สมมานะ

นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน

นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
 

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล

นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ

นางสาวรัชณี นามเคน

นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร
 

นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์

นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ

นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ
สอนวิชาวิทยาการคำนวณ
 

นางสาวรัตติยา นามงาม

นางศุจิกา ผ่องศรี

นางสาวกิตติภา ดาวัลย์

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
 

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์

นายชัยยา พันธ์เพชร

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
 

นายเด่นชัย เขตบุญไสย