กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาวพัชรี อานุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา
 

นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
รองหัวหน้าฯ สาขาเทคโนโลยี

นายชัยยา พันธ์เพชร

นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
รองหัวหน้าฯ สาขาฟิสิกส์ / หัวหน้าศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์
 

นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ

นางสาวกนกอร ผลศิริ

นางศุจิกา ผ่องศรี

นางสาวรัชณี นามเคน
 

นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
ที่ปรึกษา

นายศราวุฒิ ญาณะคำ

อธิป หัตถกี

นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
 

ปวีณ์สุดา คงเกตุ

นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์

นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์

นางสาวลลิตา มาเอี่ยม
 

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์

นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐ

นายนนทกร อรุณพฤกษากุล

นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ
 

นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย

นางสาวภัทร์ศญา ทองแพ

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ
 

นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์

นางสาวรัตติยา นามงาม

นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน
 

นายเด่นชัย เขตบุญไสย

นายอิศรา ภูกะฐิน
ที่ปรึกษา
 

นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ

นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ

นายเอกลักษณ์ คุณติสุข

นายสิทธา นามณี
 

นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล