กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ตำแหน่ง