กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาววนัชนันท์ เอกธนากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวกมลพร ทองนุช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

นางโสภิดา จันตา

นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา

นางวโรบล ไทยภักดี
หัวหน้าตึกเรียน ตึกแม้นศึกษาสถาน

นางประนอม เปลี่ยนเฉย
 

นายนิกมะ ยิ้มรักญาตินายเอกชัย จำปาขีด
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่างนายธฤษณัช อารมย์แก้ว