กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางวโรบล ไทยภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายเตชิต เอกรินทรากุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นางสาวกมลพร ทองนุช

นายเอกชัย จำปาขีด
รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2560

นางสาวสินีนาถ ยั่งยืนพิพัฒน์

นางโสภิดา จันตา
 

นางประนอม เปลี่ยนเฉย

นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา

นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ

นางสาววนัชนันท์ เอกทนากุล
 

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง

นายรอน น้อมถวาย

นายเกษม กิตติโสภิตวงศ์

นายธฤษณัช อารมย์แก้ว