กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาววนัชนันท์ เอกธนากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวกมลพร ทองนุช
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นายเอกชัย จำปาขีด

นางสาวสินีนาถ ยั่งยืนพิพัฒน์

นางโสภิดา จันตา

นางประนอม เปลี่ยนเฉย
 

นางวโรบล ไทยภักดี

นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา

นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ

นายเตชิต เอกรินทรากุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง

นายรอน น้อมถวาย

นายเกษม กิตติโสภิตวงศ์

นายธฤษณัช อารมย์แก้ว