กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางโสภิดา จันตา
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail : sophida.j@debsirin.ac.th
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง