รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์
สมัยที่ 21 วาระประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564

1. นายชาติชาย เทพแปง นายกสมาคมฯ
2. ดร.ชนะชาย นิมิตรพงศ์ศักดิ์ อุปนายก 1
3. นายสรพล สุขวรรณวิทย์ อุปนายก 2
4. นายนิมิตร กรนุ่ม นายทะเบียน
5. นางลาวัลย์ บุญศิริวิบูลย์ เหรัญญิก
6. นางสาวชนาทิพย์ เพียงลิ้ม ปฏิคม
7. นางกาญจน์ประภา จีนจรรยา สาราณียกร
8. นางสาวเบญจมาศ พงษ์ศิริรัตน์ ประชาสัมพันธ์
9. นางอภิญญา พึ่งแสงธรรมเลิศ กฎหมาย
10. นายวีระชัย แพ่งศิริ กิจกรรม
11. นางสาววลัยพรรณ วิชชุกรศักดิ์ สาธารณสุข
12. นายฉัตรชัย ชัยโชติประเสริฐ วิชาการ
13. นายนรินทร์ ตระกูลจินดารัตน์ กรรมการกลาง
14. นายพงศ์พจน์ พิทักษ์บำรุง กรรมการกลาง
15. นางอลิสา นฤนิรนาท กรรมการกลาง
16. นางปัทมา นามวงษา กรรมการกลาง
17. นางสาวณริษา ชูศิลปกิจเจริญ กรรมการกลาง
18. นายติณณ์ ประกายโกวิท กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่ายโรงเรียน)
19. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.1)
20. นายยศวัตน์ กาญจนวรเสฎฐ์ กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.2)
21 พ.ต.อ.ณภัทร นิ่มวงษ์ กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.3)
22. นางณิชาภา เพิ่มวณิชกุล กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.4)
23. นายสนอง ไกรษร กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.5)
24. นายสุรินทร์ ทับทิมขาวา กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.6)
25. นายสุพจน์ หล้าธรรม เลขาธิการ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
26. นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ กรรมการกลาง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
27. นายชูชาติ เก้ากิตติ์ กรรมการกลาง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
28. นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ กรรมการกลาง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
29. นายเวทชัย สุภาพ กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
30. นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์ กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.2)
31. นายศราวุฒิ รัตนกุล กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.3)
32. นางพันทิพย์ โขมะนาม กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.4)
33. นายสุริยัน ตุมารัมย์ กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.5)
34. นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์ กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.6)
35. นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์ กรรมการกลาง
(ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์)
36. นายวีรกิจ สกุลพันธุ์ กรรมการกลาง
(ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์)