รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์
สมัยที่ 20 วาระประจำปี พ.ศ. 2560 -2562

1. นายณัฐพงศ์ พรประยุทธ นายกสมาคมฯ
2. พ.อ.ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร อุปนายก 1
3. นาวาเอกทรงกลด แก้วนารี อุปนายก 2
4. นายสมนึก กมลเสวีกุล นายทะเบียน
5. นายประเสริฐ พัฒนกนกชัย เหรัญญิก
6. นางรุ่งรวี เสุขดี ปฏิคม
7. นางศรีสอางค์ มีทรัพย์ สาราณียกร
8. นางสาวรภัสสรณ์ แดงศรี กฎหมาย
9. นางพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศ่า ประชาสัมพันธ์
10. นางชญานี อ่ำประชา วิชาการ
11. นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข สาธารณสุข
12. นางนิธินันท์ วุทธิพันธุ์ กิจกรรม
13. นายขจร ปรัชญามุนีวงศ์ กรรมการกลาง
14. นายแสง จิตต์เจริญรุ่ง กรรมการกลาง
15. นายสุกิจ วงศ์เกษตรชัย กรรมการกลาง
16. นางสาววลัยพรรณ วิชชูกรศักดิ์ กรรมการกลาง
17. นางกฤษณา ตันตระสุวรรณ กรรมการกลาง
18. นายธีรชาติ บุนนาค กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่ายโรงเรียน)
19. พ.ต.อ.ณภัทร นิ่มวงษ์ กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.1)
20. นายอรรถ แสงจิตต์ กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.2)
21 นายสรพงษ์ รัตนวัน กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.3)
22. นายติณณ์ ประกายโกวิท กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.4)
23. นายรุ่งโรจน์ ชื่นวิรัชสกุล กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.5)
24. นายมนัส ทองพฤกษา กรรมการกลาง
(ประธานเครือข่าย ม.6)
25. นายอนันต์ ทรัพย์วารี เลขาธิการ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
26. นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ กรรมการกลาง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
27. ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ กรรมการกลาง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
28. นางบุษบา ประยูรทอง กรรมการกลาง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
29. นายชูชาติ เก้ากิตติ์ กรรมการกลาง
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
30. นางวัลลภา ชัยตามล กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
31. นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.2)
32. นายชัยยา พันธ์เพชร กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.3)
33. นายอุทรณ์ โขมะนาม กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.4)
34 นายสุริยัน ตุมารัมย์ กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.5)
35. นายวีรกิจ สกุลพันธุ์ กรรมการกลาง
(หัวหน้าระดับชั้น ม.6)
36. นางสาวจำรูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์ กรรมการกลาง
(ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์)
37. นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์ กรรมการกลาง
(ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์)