คติพจน์ประจำโรงเรียน


            

น สิยา โลกวฑฺฒโน

          สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ ญาณวรเถะ) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส องค์ที่ 5 เมื่อยังดำรงสมณศักดิ์เป็น พระสาสนโสภณ ได้ประสาทให้แก่โรงเรียน เมื่อออกหนังสือ "แถลงการศึกษาเทพศิรินทร์" ฉบับแรก เมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ.2466
          สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้แสดงธรรมิกถา ในพิธีรับสมาชิกอนุกาชาดเข้าประจำหน่วย ณ โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2466 ท่านอธิบายความหมายของพุทธภาษิตบทนี้ว่า "คนเราบางคน เกิดมารกโลก ทำนองเดียวกับติณชาติที่ใช้ประโยชน์อะไรมิได้ ทำให้เสียเงินทองกำจัด และรกชัฎขวากหนามบางย่างเป็นศัตรูแก่โลก ไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีความเมตตากรุณา คอยแต่จะเบียดเบียนผู้อื่น จัดว่าเป็นคนรกโลก อย่าเกิดมาเสียเลยดีกว่า สู้แต่สัตว์บางชนิดก็ไม่ได้"