ช่วงก่อกำเนิดตึก

            ก่อน พ.ศ.๒๔๔๕โรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศแต่อาศัยเล่าเรียนที่ศาลาการเปรียญภายในวัดในปี พ.ศ.๒๔๐๔ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสด็จสู่สวรรคตซึ่งทรงเป็นสมเด็จพระราชชนนีแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ โดยพระองค์ทรงดำริจะก่อสร้างสิ่งหนึ่ง สิ่งใดขึ้นไว้เพื่อสนองพระเดชพระคุณพระราชชนนี แต่ทุนทรัพย์ยังไม่พอเพียงกับความประสงค์ และ ยังไม่มีเหตุอันเป็นเครื่อง เตือนใจให้รุกเร้ากระทำสิ่งนั้นจึงเป็นการระงับกันอยู่
            ในปีพ.ศ.๒๔๓๘ หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นชายาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ได้ถึง แก่อนิจกรรมทำให้พระองค์ทุกข์โทมนัสแสนสาหัสด้วยเหตุนี้จึงดำริที่จะสร้างตึกเรียนสำหรับวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อให้ เป็นเกียรติยศแห่งพระราชชนนี และเป็นที่ระลึกแก่ชายาอันเป็นที่รักยิ่งจึงนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานพระบรมราชานุญาต และ ขอพระราชทานการสถาปนาโรงเรียน และอาคารเรียนขึ้นในวัด เทพศิรินทราวาส และ ทรงได้ขอให้ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมหลวงนริศรานุวัติวงศ์ เป็นผู้เขียนแบบ โรงเรียนและกะผังแผนที่