เป้าหมายการจัดการศึกษา

เป้าหมายการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2555

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

90

ตัวบ่งชี้

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

1.2 มีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค  ภัย  อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 90  เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด อบายมุขและปัญหาทางเพศหลีกเลี่ยงความรุนแรง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน  สามารถแสดงออกหรือสร้างผลงานด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/นันทนาการ

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึประสงค์

95

ตัวบ่งชี้

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 95   เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึประสงค์  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา  ครูและผู้มีพระคุณ  มีจิตอาสาช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียนและสังคม  ใช้ทรัพย์สินและสาธารณูปโภคของส่วนรวมอย่างประหยัด  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ใช้สินค้าไทย เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

92

ตัวบ่งชี้

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว

3.2 มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 92  รักการอ่านและการเรียนรู้   ทักษะในการอ่าน  เขียน  ฟัง  พูด  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงาน  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้  อย่างมีสติสมเหตุผล

90

ตัวบ่งชี้

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ ตนเอง

4.2 นำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

4.3 กำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 90  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  สามารถกำหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้  มีผลงานที่เกิดจากทักษะการคิดของตนเองและกลุ่ม  มองโลกในแง่ดี  มีสติและเหตุผล  สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ การสร้างงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

85

ตัวบ่งชี้

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์

5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 85  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรผ่านการประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียน  มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  สื่อสารได้ 2 ภาษา  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

90

ตัวบ่งชี้

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

6.2 ทำงานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน   และภูมิใจในผลงานของตนเอง

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
นักเรียนร้อยละ 90   มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานของตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีผลงานของตนเองหรือกลุ่มที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ขยัน อดทน  ผลงานมีประสิทธิภาพ  และมีเจตคติที่ดีต่อต่ออาชีพสุจริต  มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่สนใจ

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

98

ตัวบ่งชี้

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.6 ครูให้คำแนะนำ  คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

7.7 ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ครูร้อยละ 98  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  วางแผนและกำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้  สามารถออกแบบและกิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  สามารถบูรณาการสื่อ  เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้   ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  อุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน  รับฟังความคิดเห็น  ใจกว้าง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

95

ตัวบ่งชี้

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการประเมินเชิงประจักษ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มของผู้บริหารอยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าเดิม  ร้อยละ 95 ของงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  ดพเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีผลงานวิจัยเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน  การจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการศึกษา  หน่วยงานภายในและบุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

96

ตัวบ่งชี้

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 96 ของคณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมนักเรียนเก่าฯ  สมาคมผู้ปกครองและครฯ  เครือข่ายผู้ปกครอง  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ปริมาณและคุณภาพของงาน   โครงการ  และกิจกรรมของโรงเรียน   ที่ได้รับการเสนอแนะและสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

90

ตัวบ่งชี้

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ และความสนใจ

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

10.5 นิเทศภายใน  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 90 ของครู นักเรียนและชุมชน พึงพอใจในหลักสูตรสถานศึกษา  ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   ผลการประเมินจากการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การเรียนการสอน   ผลสัมฤทธิ์ของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละระดับชั้น

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

90

ตัวบ่งชี้

11.1 ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 90 ของครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  พึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการของโรงเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  สถิติการใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

92

ตัวบ่งชี้

12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียน  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบข้อมูลสารสนเทศ  คุณภาพของรายงานประจำปีและผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้         

95

ตัวบ่งชี้

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ผลงานและนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการระดมความคิด  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง (เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 โรงเรียน)
- ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายจตุรพัฒนาสหกิจ
- ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน 29 โรงเรียน
- ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาชีววิทยา
- ผลสัมฤทธิ์ของการจัดค่ายอบรม สอวน. ชีววิทยา  ให้นักเรียนในกรุงเทพมหานคร

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

96

ตัวบ่งชี้

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ร้อยละ 96  ของโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น  สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- นักเรียนร้อยละ 96  มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ คือ  สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย  บุคลิกดี  มีคุณธรรม  วิชาการเป็นเลิศ  ชูเชิดสถาบันหลัก  รักษ์ในเกียรติภูมิเทพศิรินทร์

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา  และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

90

ตัวบ่งชี้

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
     - ร้อยละ 90  ของนักเรียนและครูได้รับการพัฒนาจากโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโครงการพัฒนาคุณภาพครู
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจากพระราชดำริ “โครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง”  จังหวัดน่าน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ตอบสนองนโยบาย 3D  ได้แก่  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  โครงการรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง  (เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 โรงเรียน)
- ผลสัมฤทธิ์ของโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายจตุรพัฒนาสหกิจ
- ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานศูนย์วิชาชีววิทยา

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ในการพัฒนาผู้เรียน

96

ตัวบ่งชี้

16.1 มีเอกลักษณ์ในการพัฒนาผู้เรียนของตนเอง

15.2 ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์

16.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ที่กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- นักเรียนร้อยละ 95  มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
- ผลการดำเนินงาน/โครงการตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน