ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒

ห้อง ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
ห้อง ๑ ๓๐ ๓๓ ๔๑ ๓๗ ๓๓ ๔๖
ห้อง ๒ ๓๑ ๓๘ ๔๔ ๕๐ ๔๘ ๔๘
ห้อง ๓ ๓๑ ๓๕ ๔๖ ๕๐ ๔๙ ๔๘
ห้อง ๔ ๔๗ ๕๖ ๖๓ ๕๐ ๔๙ ๕๐
ห้อง ๕ ๔๗ ๕๖ ๖๔ ๓๓ ๓๕ ๓๓
ห้อง ๖ ๔๗ ๕๖ ๖๕ ๓๓ ๓๓ ๓๔
ห้อง ๗ ๔๖ ๕๖ ๖๔ ๔๙ ๔๗ ๔๘
ห้อง ๘ ๔๖ ๕๑ ๖๓ ๔๕ ๔๘ ๕๒
ห้อง ๙ ๔๕ ๔๐ ๓๙ ๔๑ ๕๑ ๔๗
ห้อง ๑๐ ๔๕ ๔๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๕๕
ห้อง ๑๑ ๓๘ ๔๔ ๕๑ ๖๑
ห้อง ๑๒ ๓๘ ๔๔ ๔๒ ๕๗
             
รวม ๔๙๑ ๔๖๑ ๕๒๙ ๕๒๖ ๕๓๖ ๕๗๙
   
รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๓,๑๒๒ คน