บริหารโครงสร้างกลุ่ม


ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (วิชาการและหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ)
 

นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GSMP-SMTE

ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ EP-MEP-IEP
 

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ EP ม.ต้น

นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ EP ม.ปลาย

นายวรพงษ์ ภิญโญ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ MEP

นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ IEP
 

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ GSMP

นางจารุพันธ์ วิไลจารุวรรณ
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

Foreign teacher 2
School Freelance Contract
 

Mr. Tyson Rothenberg
School contract

Foreign teacher 1
School contract

นางสาวสุชาดา สุมน
ครู (อังกฤษ)

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครู (อังกฤษ)
 

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
รองหัวหน้าโครงการฯ ง.ตปท.

Mr. Matteo Isola
Head of Foreign Staff

นางสาวสุทิศา สำราญ
ครู (อังกฤษ)

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครูประจำชั้น ม. 5/1 (IEP)
 

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ

Mr. Pol O Laoire
School Contract

DEBSIRIN
School Contract

Mr. Daniel Delik
School Contract
 

Foreign teacher 4
School Contract

Mr. Alberto Garcia
Debsirin Workpermit

Foreign teacher 3
Debsirin Workpermit

Mr. Ugur Aydin
Debsirin Workpermit
 

Mr. Antonio Gramegna
Debsirin Workpermit

Mr. Ruslan Paulau
Debsirin Workpermit

นายสมชาย สิริวิสูตร
วิทยากรโครงการฯ EP/MEP/IEP

นายสิทธิโชค วัชรีฤทัย
เจ้าหน้าที่โครงการฯ EP/MEP/IEP
 

นางยุพิน วังจีน
ครูชำนาญการพิเศษ (ญี่ปุ่น)

นายสกลวิช พระสุรัตน์

นายศิรินทร์ ศรีสหการกิจ
เจ้าหน้าที่โครงการห้องรียนพิเศษ

Mr. John Tavares
School contract