บริหารโครงสร้างกลุ่ม


ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)
และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
EP/MEP/IEP
 

นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
หัวหน้าโครงการฯ IEP

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
หัวหน้าโครงการฯ EP

นายวรพงษ์ ภิญโญ
หัวหน้าโครงการฯ MEP

น.ส. อรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
หัวหน้าโครงการฯ EP-MS
 

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
รองหัวหน้าโครงการฯ ง.ตปท.
 

นางสาวสุทิศา สำราญ
ครูประจำชั้น ม. 3/3 (MEP)

นายถิรถรัชวินท์ จินะ
ครูประจำชั้น ม. 3/2 (MEP)

นางยุพิน วังจีน
ครูประจำชั้น ม. 2/3 (MEP)

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครูประจำชั้น ม. 2/2 (MEP)
 

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ
ครูประจำชั้น ม. 1/3 (MEP)

นายวรพงษ์ ภิญโญ
ครูประจำชั้น ม. 1/2 (MEP)

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
ครูประจำชั้น ม. 3/1 (EP)

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
ครูประจำชั้น ม. 2/1 (EP)
 

นางสาวสุชาดา สุมน
ครูประจำชั้น ม. 6/1 (IEP)

น.ส. อรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
ครูประจำชั้น ม. 4/1 (EP-MS)

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครูประจำชั้น ม. 5/1 (IEP)
 

Mr. Matteo Isola
Head of Foreign Staff

Mr. Pol O Laoire
School Contract

DEBSIRIN
School Contract

Mr. Daniel Delik
School Contract
 

Foreign teacher 4
School Contract

Foreign teacher 1
School contract

Mr. Tyson Rothenberg
School contract

Foreign teacher 2
School Freelance Contract
 

Mr. Alberto Garcia
Debsirin Workpermit

Foreign teacher 3
Debsirin Workpermit

Mr. Ugur Aydin
Debsirin Workpermit

Mr. Antonio Gramegna
Debsirin Workpermit
 

Mr. Ruslan Paulau
Debsirin Workpermit

นายสมชาย สิริวิสูตร
วิทยากรโครงการฯ EP/MEP/IEP

นายสิทธิโชค วัชรีฤทัย
เจ้าหน้าที่โครงการฯ EP/MEP/IEP

Mr. John Tavares
School contract