รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางยุพิน วังจีน
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ/ภาษาญีปุ่น
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : โครงการห้องเรียนพิเศษ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (ญี่ปุ่น)