ข้อมูลบุคลากร

อันดับ จำนวน
คศ.4 4
คศ.3 47
คศ.2 54
คศ.1 8
ครูผู้ช่วย 9
รวม 122
     
ตำแหน่ง จำนวน
ผู้อำนวยการ 1
รองผู้อำนวยการ 5
ครู 107
ครูผู้ช่วย 9
รวม 122
     
วุฒิการศึกษา จำนวน
ปริญญาเอก 3
ปริญญาโท 41
ปริญญาตรี 78
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0
รวม 122
     
เพศ จำนวน
ชาย 55
หญิง 67
รวม 122
     
ช่วงอายุ(ครู) จำนวน
20-29 7
30-39 12
40-49 25
50-60 78
รวม 122
     
ช่วงเวลา(รับราชการ) จำนวน
0-9 17
10-19 13
20-29 29
30-40 63
รวม 122
     
กลุ่ม/ผู้บริหาร/สาระวิชาฯ/งาน จำนวน
ผู้บริหาร 5
ภาษาไทย 10
ภ.ตปท. 14
สังคมศึกษาฯ 14
วิทยาศาสตร์ 22
คณิตศาสตร์ 20
ศิลปะ 8
การงานอาชีพฯ 12
สุขศึกษาฯ 6
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4
แนะแนว 4
บรรณารักษ์ 2
งานสำนักงาน(วิชาการ) 1
รวม 122