กว่า 127 ปี แห่งการพัฒนา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีของความเป็นเทพศิรินทร์ จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้องจนปัจจุบัน ตลอด 1 ปีการศึกษา นับจากเดือนเมษายน จรดเดือนมีนาคมของปี พ.ศ.ถัดไป โรงเรียนเทพศิรินทร์มีกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

 

ธรรมเนียมปฏิบัติ

ยืนตรง แสดงความเคารพ และร่วมร้องบทร้องประจำโรงเรียน

เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบในการซื้ออาหาร

รุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง