การบูรณะตึกนิภานภดล

            ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นปีที่ครบรอบการสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ครบ๑๐๘ปี หรือ ๙รอบ ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมาคมนักเรียนเก่าฯ และ สมาคมผู้ปกครองและครูได้มีมติร่วมกันหาทุนซ่อมแซมตึกนิภานภดลโดยจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น๑๐๘ปีเทพศิรินทร์ ขึ้นเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการซ่อมแซมตึกนิภานภดลจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐บาท โดยเริ่มทำ การซ่อมแซมตึกนิภาฯ ในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๓๖ และแล้วเสร็จเปิดใช้ได้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗