โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายชัยยา พันธ์เพชร
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

นางศิริวรรณ เนตรสว่าง
หัวหน้างานสำนักงาน พัสดุครุภัณฑ์
 

นางฌาณ์ศินี สิกขากูล
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 

นางสาวพาณี เพชรอินทร์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
 

นายเวทชัย สุภาพ
หัวหน้าระดับ ม.1
 

นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
หัวหน้าระดับ ม.2
 

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
หัวหน้างานกฎหมาย

นายสุริยัน ตุมารัมย์
หัวหน้าระดับ ม.5

อธิป หัตถกี
หัวหน้างานจิตสาธารณะฯ

นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารนักเรียน
 

นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
หัวหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)

นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง
หัวหน้าระบบ Dschool

นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา
หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด อบายมุขฯ

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
หัวหน้างานสารสนเทศและแผนงาน
 

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
หัวหน้าระดับชั้นม.6

นายศราวุฒิ รัตนกุล
หัวหน้าระดับ ม.3
 

นายวุฒิชัย หอยจับ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

นางสาวรัตติยา นามงาม
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน