โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

กำพล วิลยาลัย
 

นายชัยยา พันธ์เพชร
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
หัวหน้าระดับ ม.6

นายสุริยัน ตุมารัมย์
หัวหน้าระดับ ม.5

นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
หัวหน้าระดับ ม.2

นายเวทชัย สุภาพ
หัวหน้าระดับ ม.1
 

นางฌาณ์ศินี สิกขากูล
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อธิป หัตถกี
หัวหน้างานจิตสาธารณะฯ

นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารนักเรียน

นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
หัวหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)
 

นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง
หัวหน้าระบบ Dschool

นางศิริวรรณ เนตรสว่าง
หัวหน้างานสำนักงาน พัสดุครุภัณฑ์

นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา
หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด อบายมุขฯ

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
หัวหน้างานสารสนเทศและแผนงาน
 

นายศราวุฒิ รัตนกุล
หัวหน้าระดับ ม.3

นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
หัวหน้าระดับ ม.4

นางสาวรัตติยา นามงาม
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน