โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายชัยยา พันธ์เพชร
ผู้ช่วยรองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

นางศิริวรรณ เนตรสว่าง
หัวหน้างานสำนักงาน พัสดุครุภัณฑ์
 

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

นายศราวุฒิ รัตนกุล
หัวหน้าระดับ ม.3

นายสุริยัน ตุมารัมย์
หัวหน้าระดับ ม.5

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
หัวหน้างานกฎหมาย
 

นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
หัวหน้าระดับ ม.2
 

นายเวทชัย สุภาพ
หัวหน้าระดับ ม.1

นางฌาณ์ศินี สิกขากูล
หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อธิป หัตถกี
หัวหน้างานจิตสาธารณะฯ

นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารนักเรียน
 

นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
หัวหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)
 

นายวุฒิชัย หอยจับ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา
หัวหน้างานป้องกันสารเสพติด อบายมุขฯ

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
หัวหน้างานสารสนเทศและแผนงาน

นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
หัวหน้าระดับชั้นม.6

นางสาวรัตติยา นามงาม
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน