โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 

นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ
วิทยุสื่อสาร

นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
หัวหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)

นางสาวรัตติยา นามงาม
คณะกรรมการโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)
 

นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/คณะกรรมการงานนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์)