โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางศิริวรรณ เนตรสว่าง
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล     ตำแหน่ง หัวหน้างานสำนักงาน พัสดุครุภัณฑ์