สมาคมนักเรียนเก่า

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมัยที่ 68 วาระประจำปี พ.ศ. 2557-2558

ชื่อ – นามสกุล ท.ศ. รุ่น ตำแหน่ง
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ 14-16 นายกสมาคม
2. นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ 98-00 อุปนายก (กิจกรรมสมาคม)
3. พ.ต.ท.สมภพ รัตนปิณฑะ 07-09 อุปนายก (กีฬา)
4. นายวรพงษ์ รวิรัฐ 10-12 อุปนายก (ทรัพย์สิน)
5. นายวิศว ศะศิสมิต 11-13 อุปนายก (กิจกรรมการศึกษาและโรงเรียน)
6. นายต่อศักดิ์ โชติมงคล 14-16 อุปนายก (งบประมาณและการเงิน)
7. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส 19-21 อุปนายก (หารายได้)
8. นายพนา วิวัฒน์พนชาติ 19-21 เลขาธิการ
9. นายอดุล พัฒนะภูมิ 16-18 รองเลขาธิการ(1)
10. นายกัมปนาท เพิ่มพูลสุขยิ่ง 29-32 (104) รองเลขาธิการ(2)
11. นายมงคล รอดพาดา 25-28 (100) เหรัญญิก
12. นายบุญเกียรติ เดชะวรานนท์ 25-28 (100) รองเหรัญญิก
13. นายบุญชัย มงคลรัตนกร 24-27 (99) นายทะเบียน
14. นายปรัชญา ก้อนจันทร์ 20-22 ปฏิคม
15. นายสิทธิศักดิ์ สัสสะหิตกร 29-32 (104) ประชาสัมพันธ์
16. นายเวธน์สถิต จินดาวงศ์ 23-25 (97) บรรณกร
17. นายเมธา แม้นเลขา 11-13 หารายได้
18. นายชาติชาย เทพแปง 22-24 กีฬา
19. นายเกียรติศักดิ์ อ่ำอำไพ 23-25 (97) ทรัพย์สิน
20. นายสมลักษณ์ อินทิราวรนนท์ 23-26 (98) งานสังสรรค์บันเทิง
21. นายชูพงษ์ ชูครุวงศ์ 23-26 (98) กิจกรรมการศึกษาและโรงเรียน
22. นายภัทร สุปรียาวรรณชัย 38-41 (113) เทคโนโลยีสารสนเทศ
23. ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต 99-01 กรรมการกลาง
24. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ 12-14 กรรมการกลาง
25. ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ 21-23 กรรมการกลาง
26. นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการ กรรมการกลาง