สมาคมนักเรียนเก่า

รายนามคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมัยที่ 70 วาระประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562

ชื่อ – นามสกุล ท.ศ. รุ่น ตำแหน่ง
1. นายสำเร็จ โชติมงคล ท.ศ.09-11 นายกสมาคม
2. นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ ท.ศ.98-00 อุปนายก (กิจกรรมสมาคม)
3. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ท.ศ.12-14 อุปนายก (หารายได้)
4. นายชาญชัย วิทูรปัญญากิจ ท.ศ.08-10 อุปนายก (สมาชิกสัมพันธ์)
5. นายวรพงษ รวิรัฐ ท.ศ.10-12 อุปนายก (ทรัพย์สิน)
6. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ท.ศ.14-16 อุปนายก (การศึกษา)
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงษ์ ท.ศ.17-19 อุปนายก (การกีฬา)
8. นายวิศว ศะศิสมิต ท.ศ.11-13 เลขาธิการ
9. นายเมธา แม้นเลขา ท.ศ.11-13 รองเลขาธิการและกรรมการกีฬา
10. นายชูเกียรติ ชูสวัสดิชัย ท.ศ.09-11 เหรัญญิก
11. นายเฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นายเวธน์ สถิตจินดาวงศ์ ท.ศ.23-25 กรรมการทรัพย์สิน
13. นายสรรค์ฉัตร์ จงเจริญศิริ ท.ศ.38-41 นายทะเบียน
14. นายปิยะทัศน์ ปิยะนันทสมดี ท.ศ.14-16 ปฏิคม
15. นายอดุล พัฒนะภูมิ ท.ศ.16-18 ประชาสัมพันธ์
16. นายกำพล วิลยาลัย ท.ศ.30-33 บรรณกร
17. นายอุดม เชื้อธรรมชาญ ท.ศ.23-26 สังสรรค์บันเทิง
18. พล.ต.ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร ท.ศ.24-27 กรรมการการศึกษา
19. นายอำนวย ศรีตระกูลชัย ท.ศ.23-25 กรรมการการศึกษา
20. นายภัทร สุปรียาวรรณชัย ท.ศ.38-41 เทคโนโลยีสารสนเทศ
21. นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน ท.ศ.24-27 กรรมการสมาชิกสัมพันธ์
22. ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ท.ศ.21-23 กรรมการ
23. นายมงคล รอดพาดา ท.ศ.25-28 กรรมการ
24. นายสันติ อังธนารักษ์สกุล ท.ศ.29-32 กรรมการ
25. นายเจ เกียรติธนะบำรุง ท.ศ.43-46 กรรมการ
26. ผอ.สุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการร.ร. กรรมการ