กำเนิดตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา

            นายพลเอกสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างก่อสร้าง ตึกสองชั้นที่ข้างตึกเยาวมาลย์อุทิศหลังหนึ่ง เพื่อทรงเป็นการอุทิศพระกุศลถวายแด่ พระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสาย สวลีภิรมย์ (พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา) โดยตึกมีขนาดกว้าง ๑๑เมตร๕๐เซนติเมตร ยาว ๑๓ เมตร ๑๗เซนติเมตรแล้วสิ้นเงิน๒๖,๒๗๐บาท ตึกนี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓เมื่อสร้างเสร็จ ได้ประทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลโดย อาจารย์ใหญ่ มิสเตอร์เอ็น.แอล. เซลลีย์ เป็นผู้รับการประทานให้ใช้เป็น สถาน ที่ศึกษาของนักเรียนตามพระประสงค์แล้วได้เปิดทำการ เรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔ โดยสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ ( เจริญ ณาณวรเถระ ) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๕ ประทานนามตึกแห่งนี้ว่า " ตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา "