การมอบตึกแม้นนฤมิตร

            พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรมงคล ทรงคำนึงถึงสถานศึกษาแห่งนี้ซึ่ง สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช สมเด็จพระชนกของพระองค์ทรงบริจาคสร้าง ตึกแม้นนฤมิตรและ ทรงอุปการะมาโดยตลอด อีกทั้งตึกแม้นนฤมิตรยังเป็นที่บรรจุอัฏฐิ และ ประดิษฐานรูปหล่อมารดาของพระองค์ซึ่งตึกนี้ใช้เป็น ที่ศึกษาเล่าเรียนตลอด มานับว่าอำนวยประโยชน์แก่กุลบุตรเป็นอย่างยิ่ง สมพระเจตนาแห่งองค์สมเด็จพระชนกแล้วอนึ่งสมเด็จ พระราชปิตุลาฯ ทรงสร้างด้วยพระประสงค์ที่ว่า จะมอบตึกหลังนี้ถวายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเทพศิรินทราวาส แต่ยังมิได้ ถวายก็เสด็จสู่ทิวงคตเสียก่อนเมื่อเป็นดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตรมงคล ผู้ได้รับมรดกตกทอดมาถือเป็น หน้าที่ที่จะต้องรับภาระต่อไปจนถึงที่สุดเพื่อตัดความกังวลในเรื่องนี้พระองค์ทรงถวายไว้เป็นสมบัติของ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่๑๐มีนาคมพ.ศ. ๒๔๘๑