มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทพศิรินทร์

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๑.๑) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ “มารยาทดี วิถีพอเพียง”
๑.๒) โครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้คุณภาพและได้มาตรฐาน
๔) กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
๒) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ การรักษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์
๑) การสร้างความรักและศรัทธาสถาบันและปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย "วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มายาทงาม"
๒) การปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามัคคี ภาคภูมิใจในโรงเรียน เคารพคุณครู รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
๓) นักเรียนทุกคนได้รับการบ่มเพาะโดยกระบวนการ "พัฒนาศักยภาพลูกแม่รำเพย สู่พลโลก"