กลยุทธ์

กลยุทธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่
๑.๑  พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๑.๒  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและ จิตสำนึกในความเป็นไทย
๑.๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ ตามความต้องการของนักเรียนสู่ปัญญาประดิษฐ์
๑.๔  พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก สู่ระดับนานาชาติ
๑.๕  พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
๑.๖  นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทำงานและผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่
๒.๑  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับมาตรฐานสากล
๒.๒  จัดการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากลสู่นานาชาติ
๒.๓  พัฒนาครูให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
๒.๔  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
๒.๕  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
๒.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่องสู่ระดับนานาชาติ
๒.๗  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๒.๘  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กร ชั้นนำแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่
๓.๑  เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา
๓.๒  เป็นองค์กรผู้นำทางวิชาการ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล
๓.๓  มีระบบการจัดการความรู้ พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๓.๔  โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามที่มี ประสิทธิภาพ
๓.๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่
๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายในและต่างประเทศ
๔.๒  เสริมสร้างสมรรถนะในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่ ความเป็นเลิศ
๔.๓  เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน