กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางรัตนาพร อรทัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวปัณฑิตา ยาไก่ต้อย

มณฑิชา ศิริรัตน์

อาภาภรณ์ อุคำพันธ์

นายเอกธนัช แซ่จุ้ง
 

นางสาวอริสา สีระวงค์

นายวิชัย พรสิริโชคชัย

นายอุทรณ์ โขมะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนตรี สุทำแปง
 

นางสาวจำรูญลักษณ์ สุขสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง

นางศิริวรรณ เนตรสว่าง

นางจารุพันธ์ วิไลจารุวรรณ
 

นายศราวุฒิ รัตนกุล

นางสาวนงลักษณ์ เฉลิมศรี
 

นายสุริยัน ตุมารัมย์