กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางศิริวรรณ เนตรสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นายวิชัย พรสิริโชคชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาภาภรณ์ อุคำพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนาพร อรทัย
 

นางสาวปัณฑิตา ยาไก่ต้อย

นางสาวอริสา สีระวงค์

นายเอกธนัช แซ่จุ้ง

มณฑิชา ศิริรัตน์
 

นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายอุทรณ์ โขมะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนตรี สุทำแปง

นางสาวจำรูญลักษณ์ สุขสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง

นางจารุพันธ์ วิไลจารุวรรณ

นายศราวุฒิ รัตนกุล

นางสาวนงลักษณ์ เฉลิมศรี
 

นายสุริยัน ตุมารัมย์