กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางศิริวรรณ เนตรสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

อาภาภรณ์ อุคำพันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิชัย พรสิริโชคชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

นางสาวปัณฑิตา ยาไก่ต้อย

มณฑิชา ศิริรัตน์

นายเอกธนัช แซ่จุ้ง

นางสาวอริสา สีระวงค์
 

นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายอุทรณ์ โขมะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนตรี สุทำแปง

นางรัตนาพร อรทัย
 

นางสาวจำรูญลักษณ์ สุขสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เนตรสว่าง

นางจารุพันธ์ วิไลจารุวรรณ

นายศราวุฒิ รัตนกุล
 

นางสาวนงลักษณ์ เฉลิมศรี
 

นายสุริยัน ตุมารัมย์