กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายอุทรณ์ โขมะนาม
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.3
ครูประจำชั้น : ม. 0
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ตำแหน่ง