บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
รองผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และบุคคล/(รองประธานกรรมการ)