บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ
รองผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และบุคคล/(รองประธานกรรมการ)
 

นายชูชาติ เก้ากิตติ์
รองผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน(รองประธานกรรมการ)