บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นางสาวทิวลิป สุขปะทิว
หัวหน้างานสารสนเทศ
 

นางสาวอาภาภรณ์ อุคำพันธ์
หัวหน้างานสำนักงานนโยบายและแผนงาน,หัวหน้างานประเมินโครงการ
 

นายรอน น้อมถวาย
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
 

นายเกตุม สระบุรินทร์
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

นางสาวอัญชลีพร แซ่ตั้ง
หัวหน้างานควบคุมภายใน