บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายรอน น้อมถวาย
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail : ronny_pooh2532@hotmail.com
Facebook : -
หน่วยงาน :     ตำแหน่ง
บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง