บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายรอน น้อมถวาย
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail : ronny_pooh2532@hotmail.com
Facebook : -
หน่วยงาน : บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ
บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง
บุคลากรกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน     ตำแหน่ง