เทพศิรินทร์ในปัจจุบัน


  • ตั้งอยู่ในพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา
  • อาคารเรียนถาวร 5 หลัง เป็นอาคาร 6 ชั้น 2 หลัง อาคาร(เก่า) 2 ชั้น 3 หลัง อาคารใหม่ 3 ชั้น 1 หลัง
  • ครู 120 คน ปฏิบัติ นักการภารโรง 17 คน พนักงานขับรถ 4 คน นักเรียน 3,027 คน
  • เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แผนการจัดชั้นเรียน 10:10:10:12:12:12 จำนวนห้องเรียน 66 ห้อง ห้องเรียนปกติ 66 ห้อง ห้องปฏิบัติการประจำวิชา 27 ห้อง ห้องพลศึกษาและห้องฝึกงานอุตสาหกรรมอยู่ในอาคารเรียนถาวร สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม