กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้าโครงการฯ EP/MEP/IEP
 

นางสาวหงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ปลาย)

นางสาวสุทิศา สำราญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ต้น)

นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ภ.2)
 

นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
รองหัวหน้าโครงการฯ IEP

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
รองหัวหน้าโครงการฯ EP

นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
รองหัวหน้าโครงการฯ MEP

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
รองหัวหน้าโครงการฯ (งานครูต่างชาติ)
 

นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
ครูชำนาญการพิเศษ (เยอรมัน)

นางยุพิน วังจีน
ครูชำนาญการพิเศษ (ญี่ปุ่น)

นายเกรียงศักดิ์ เจียรมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ (ฝรั่งเศส)
 

นางสาวภรอำภา สุขผึ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางปิยะวรรณ ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางขนิษฐา บุณยประคอง
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริกัญญา สุวรรณ์
ครูชำนาญการ
 

นายจิรัชย์ เปียศิริ
ครูคศ.1

นางสาววิรัลญา จงพุ่ม
ครูค.ศ.1

นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร
ครูค.ศ.1

นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี
ครูค.ศ.1
 

ครู(ญี่ปุ่น)
ครู(ญี่ปุ่น)

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครูค.ศ.1

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ
เลขานุการกลุ่มสาระฯ

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครูค.ศ.1
 

นายวรพงษ์ ภิญโญ
เลขานุการโครงการฯ EP/MEP/IEP
 

Mr. Japanese Teacher

Mr. William Strange
School Contract

Mr. Teisutius Asmewavicius
School Contract

Mr. Andrey Moch
School Contract
 

ครูอัตราจ้าง

Mr. Matteo Isola
Debsirin Workpermit

Mr. John Tavares
School Contract

Mr.Ugur Aydin
Debsirin Workpermit
 

Mr. Maxim Merkulov
School Contract

นายสมชาย สิริวิสูตร
วิทยากรโครงการพิเศษ

Mr. Ruslan Paulau
School Contract

นายสิทธิโชค วัชรีฤทัย
เจ้าหน้าที่โครงการ
 

Mr. Alberto Garcia
Debsirin Workpermit

Mr. Chinese Teacher

Mr. Antonio Gramegna
Debsirin Workpermit

Mr. Tyson
 

Mr. Charles Landrum
School Contract