กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้าโครงการฯ EP/MEP/IEP
 

นางสาวสุทิศา สำราญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ต้น)

นางสาวหงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ปลาย)

นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ภ.2)
 

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
รองหัวหน้าโครงการฯ EP

นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
รองหัวหน้าโครงการฯ MEP

นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
รองหัวหน้าโครงการฯ IEP

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
รองหัวหน้าโครงการฯ (งานครูต่างชาติ)
 

นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
ครูชำนาญการพิเศษ (เยอรมัน)

นางยุพิน วังจีน
ครูชำนาญการพิเศษ (ญี่ปุ่น)

นายเกรียงศักดิ์ เจียรมาศ(เกษียณอายุราชการปี 62)
ครูชำนาญการพิเศษ (ฝรั่งเศส)
 

นางสาวภรอำภา สุขผึ้ง(เกษียณอายุราชการปี 62)
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางปิยะวรรณ ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางขนิษฐา บุณยประคอง
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริกัญญา สุวรรณ์
ครูชำนาญการ
 

นายจิรัชย์ เปียศิริ
ครูค.ศ.1

นางสาววิรัลญา จงพุ่ม
ครูคศ.1

นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร
ครูค.ศ.1

นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี
ครูค.ศ.1
 

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครูค.ศ.1

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครูค.ศ.1

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ
เลขานุการกลุ่มสาระฯ

นายวรพงษ์ ภิญโญ
เลขานุการโครงการฯ EP/MEP/IEP
 

นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
อยู่ระหว่างการบรรจุ

นายสิทธิโชค วัชรีฤทัย
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายสมชาย ศิริวิสูตร
วิทยากรโครงการพิเศษ

นายถิรถรัชวินท์ จินะ
ครูอัตราจ้าง
 

Mr. Matteo Isola
Head of Foreign Staff

Mr. William Strange
School Contract

Mr. John Tavares
School Contract

Mr. Ruslan Paulau
Debsirin Workpermit
 

Mr. Ugur Aydin
Debsirin Workpermit

Mr. Antonio Gramegna
Debsirin Workpermit

Mr. Alberto Garcia
Debsirin Workpermit

Mr. Teisutius Asmewavicius
Debsirin Workpermit
 

Mr. Andrey Mochalygin
Debsirin Workpermit

Mr. Maxim Merkulov
Debsirin Workpermit

Mr. Charles Carrol Landrum III
Debsirin Workpermit

Mr. Tyson Rothenberg
School Contract
 

Mr. Chen Wei
Debsirin Workpermit

Japanese Teacher
On Processing