กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวสุทิศา สำราญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ต้น)

นายจิรัชย์ เปียศิริ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ปลาย)
 

นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
ครูชำนาญการพิเศษ (เยอรมัน)

นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางปิยวรรณ ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)
 

นางยุพิน วังจีน
ครูชำนาญการพิเศษ (ญี่ปุ่น)

นางขนิษฐา บุณยประคอง
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)

นางสาวสิริกัญญา สุวรรณ์
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)

นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี
ครู คศ.1 (อังกฤษ)
 

ครูรอรับย้าย

นางสาววิรัลญา จงพุ่ม
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครู คศ.1 (อังกฤษ)
 

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาวสุชาดา สุมน
ครู คศ.1 (อังกฤษ)
 

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ
ครูผู้ช่วย (จีน)

นายวรพงษ์ ภิญโญ
ครูผู้ช่วย (อังกฤษ)

นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
ครูผู้ช่วย (ฝรั่งเศส)

นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
ครูผู้ช่วย (ญี่ปุ่น)
 

นายถิรถรัชวินท์ จินะ
ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)

อยู่ระหว่างการจัดจ้าง
ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)
 ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)
และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
EP/MEP/IEP
 

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
รองหัวหน้าโครงการฯ EP

นายวรพงษ์ ภิญโญ
รองหัวหน้าโครงการฯ MEP

น.ส. อรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
รองหัวหน้าโครงการฯ IEP

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
รองหัวหน้าโครงการฯ ง.ตปท.
 

Mr. Matteo Isola
Head of Foreign Staff

Mr. John Tavares
School contract

Mr. William Strange
School contract

Mr. Tyson Rothenberg
School contract
 

Mr. Ruslan Paulau
Debsirin Workpermit

Mr. Antonio Gramegna
Debsirin Workpermit

Mr. Ugur Aydin
Debsirin Workpermit

Mr. Andrey Mochalygin
Debsirin Workpermit
 

Mr. Alberto Garcia
Debsirin Workpermit

Mr. Charles Carrol Landrum III
Debsirin Workpermit

Mr. Demian Mioc
School Contract

Foreign Teacher
On Processing
 

French Teacher
On Processing

Japanese Teacher
On Processing

Mr. Chen Wei
School Contract

Chinese Teacher
On Processing
 

นายสมชาย สิริวิสูตร
วิทยากรโครงการฯ EP/MEP/IEP

นายสิทธิโชค วัชรีฤทัย
เจ้าหน้าที่โครงการฯ EP/MEP/IEP

นางสาวฆรณี อ่อนประไพ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ EP/MEP/IEP


 

นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
ครูประจำชั้น ม. 1/1 (EP)

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
ครูประจำชั้น ม. 2/1 (EP)

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
ครูประจำชั้น ม. 3/1 (EP)

นายวรพงษ์ ภิญโญ
ครูประจำชั้น ม. 1/2 (MEP)
 

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ
ครูประจำชั้น ม. 1/3 (MEP)

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครูประจำชั้น ม. 2/2 (MEP)

นางยุพิน วังจีน
ครูประจำชั้น ม. 2/3 (MEP)

นายถิรถรัชวินท์ จินะ
ครูประจำชั้น ม. 3/2 (MEP)
 

นางสาวสุทิศา สำราญ
ครูประจำชั้น ม. 3/3 (MEP)

นางสาววิรัลญา จงพุ่ม
ครูประจำชั้น ม. 4/1 (IEP)

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครูประจำชั้น ม. 5/1 (IEP)

นางสาวสุชาดา สุมน
ครูประจำชั้น ม. 6/1 (IEP)