กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้าโครงการฯ EP/MEP/IEP
 

นางสาวหงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ปลาย)

นางสาวสุทิศา สำราญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ต้น)
 

นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
รองหัวหน้าโครงการฯ IEP

นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
รองหัวหน้าโครงการฯ MEP

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
รองหัวหน้าโครงการฯ EP

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ
ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศที่ 2
 

นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ(อังกฤษ)

นายเกรียงศักดิ์ เจียรมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ(ฝรั่งเศส)

นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
ครูชำนาญการพิเศษ(เยอรมัน)

นางยุพิน วังจีน
ครูชำนาญการพิเศษ(ญี่ปุ่น)
 

นางสาวภรอำภา สุขผึ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางขนิษฐา บุณยประคอง
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริกัญญา สุวรรณ์
ครูชำนาญการ

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครู ค.ศ.1
 

นางสาววิรัลญา จงพุ่ม
ครู ค.ศ.1

นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร
ครู คศ.1

นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี
ครูค.ศ.1

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครู คศ.1
 

นายวรพงษ์ ภิญโญ
ผู้ประสานงานครูชาวต่างชาติ

นายจิรัชย์ เปียศิริ
ผู้ประสานงานด้านภาพลักษณ์องค์กร

นายทวีศักดิ์ สุขีโมกข์
ครู ค.ศ.1

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
เลขานุการกลุ่มสาระฯ
 

Mr. Matteo Isola
Debsirin Workpermit

Mr. Xin Li
Debsirin Workpermit

Ms. Zonglu Liu
Debsirin Workpermit

Mr. Teisutius Asmewavicius
School Contract
 

Mr. William Strange
School Contract

Mr. John Tavares
School Contract

Mr.Ugur Aydin
Debsirin Workpermit

Mr. Antonio Gramegna
Debsirin Workpermit
 

Mr. Jordan Massey
Debsirin Workpermit

Mr. Alberto Garcia
Debsirin Workpermit

Mr. Ruslan Paulau
School Contract

Mr. Maxim Merkulov
School Contract
 

Mr. Andrey Moch
School Contract

Mr. Charles Landrum
School Contract