กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
วุฒิการศึกษา : ษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ,TESOL
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 3 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น