กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวสุทิศา สำราญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ต้น)

นายจิรัชย์ เปียศิริ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ม.ปลาย)
 

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางยุพิน วังจีน
ครูชำนาญการพิเศษ (ญี่ปุ่น)

นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
ครูชำนาญการพิเศษ (เยอรมัน)
 

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาวศริญญา พรมศรี
ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)

นายประกาศิต ศรีชัยมูล
ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)

นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
ครูผู้ช่วย (ญี่ปุ่น)
 

นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
ครูผู้ช่วย (ฝรั่งเศส)

นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางสาวสุชาดา สุมน
ครู คศ.1 (อังกฤษ)
 

นางสาววัฒมน ระฤกชาติ
ครูผู้ช่วย (จีน)

นายถิรถรัชวินท์ จินะ
ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นางปิยวรรณ ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)
 

ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางสาวสิริกัญญา สุวรรณ์
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)

นายวรพงษ์ ภิญโญ
ครูผู้ช่วย (อังกฤษ)
 

Mr. Chen Wei
School Contract

Ms. Shunyi Pan
School Contract