กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางสาวสิริกัญญา สุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
 

นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณ์รักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย

นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต้น

นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2
 

ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางปิยวรรณ ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
ครูชำนาญการพิเศษ (อังกฤษ)

นางยุพิน วังจีน
ครูชำนาญการพิเศษ (ญี่ปุ่น)
 

นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)

นายวรุธ อินผูก
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)

นายจิรัชย์ เปียศิริ
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)

นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)
 

นางสาวสุชาดา สุมน
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)

นายตรีนรภัทร ตรีประเคน
ครูชำนาญการ (อังกฤษ)

นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
ครู (ญี่ปุ่น)

นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
ครู (อังกฤษ)
 

นางสาวสุทิศา สำราญ
ครู (อังกฤษ)

นางสาววัฒมนต์ ระฤกชาติ
ครู (จีน)

นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
ครู (อังกฤษ)

นางสาวสุภาวดี จุดโต
ครูผู้ช่วย (อังกฤษ)
 

นางสาวอรณิชา ประทีปทิพย์
ครูผู้ช่วย (อังกฤษ)

นายวัทธิกร แซ่อึ้ง
ครูผู้ช่วย (เยอรมัน)

นางสาวภีรยา อินปักดี
ครูผู้ช่วย (อังกฤษ)

นางสาวศริญญา พรมศรี
ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)
 

นายวรพงษ์ ภิญโญ
ครู (อังกฤษ)

นางสาวมินิมล อ่อนจันทร์
ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)
 

Ms.Shunyi Pan
ครูต่างชาติภาษาที่ 2

Mr.Chen Wei
ครูต่างชาติภาษาที่ 2