กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี
วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2
ครูประจำชั้น : ม. 5
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (อังกฤษ)