ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563

ห้อง รายชื่อครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายชื่อครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
1

ห้องประจำ
ครูชัยวัฒน์
Mr.Damain
ครูเวทชัย
ครูวธิดา
ตนูธฤษณัช
ครูกรวิทย์
ครูเกศิรี
Mr.Rusland
ครู
ครู
ครูภคพร
ครูนันทพร
Mr.Tyson
ครูสุชาดา
ครูสมชาย
ครูนพมาตร
2

ห้องประจำ
ครูวรพงษ์
Mr.Antonio
ครูพชร
ครูศิรเพ็ญ
Mr.Albelto
ครูถิรถรัชวินท์
ครูฐานิตา
Mr.Ugur
ครู
ครู
ครูศราวุฒิ
ครูรุ้งลาวัลย์
ครูครูวีรกิจ
ครูมุกดา
3

ห้องประจำ
ครูวัฒนมน
Mr.John
ครูยุพิน
Mr.Charles
ครูสุทิศา
ครูเกษม
Mr.Andrey
ครู
ครู
ครูยพยง
ครูภัทร์ศญา
ครูปิยวรรณ
ครูนนทกร
4

ห้องประจำ
ครูกมลพร
ครูพรพงษ์
ครูทิวลิป
ครูพณณพัชร์
ครูโสภิดา
ครูเอกธนัช
ครูศราวุฒิ
ครูสุรชัย
ครูสินีนาถ
ครูพฤกษา

ครูอัครพงษ์
ครูอิศรา
ครูขนิษฐา
5

ห้องประจำ
ครูเกตุม
ธันย์ชนก
ครูผลินท์
ครูรัตนาพร
ครูกุลริศา
ครูวราภรณ์
ครูเตชิต
ครู
ครู
ครูสิริรัตน์
ครูอรชา
ครูเด่นชัย
ครูปวีณ์สุดา
6

ห้องประจำ
ครูวัลลภา
ครูสถิตย์พงษ์
ครูสิทธา
ครูฆรณี
ครูศิริลักษณ์
ครูฐษา
ครูชลหทัย
ครู
ครู
ครูจารุพันธ์
ครูนฤมล
ครูพัชรี
ครูวโรบล
7

ห้องประจำ
ครูสิริกัญญา
ครูวรวุฒิ
ครูพรพรรณ
ครูกนกอร
ครูเอกลักษณ์
ครูธีรยุทธ
ครูดารารัตน์
ครู
ครู
ครูบูชิตา
ครูฌาน์ศินี
ครูกุลนิสากาญจน์
ครูวิชัย
8

ห้องประจำ
ครูปรางฤทัย
ครููนันนิพนธ์
ครูพิมพ์พนิต
ครูประนอม

ครูชัยยา
ครูจีราวรรณ
ครู
ครู
ครูภัทรพร
ครูประโยชน์
ครูดวงใจ
ครูนิกมะ
ครูลลิตา
9

ห้องประจำ
ครูเชฏฐพันธุ์
ครูมนตรี
ครูณรงค์
ครูอัญญมณี
ครูดวงพร
ครูเสฏฐวุฒิ
ครู
ครู
ครูรอน
ครูฐารวีณ์
ครูอธิวัฒน์
ครูพัลลภ
10

ห้องประจำ
ครูกมลวรรณ
ครูชลธิชา
ครูรัชนี
ครูสันติ
ครูอติกันต์
ครูมณฑิชา
ครู
ครู
ครูวนัชนันท์
ครูจักรพันธ์
ครูศิวะพงศ์
ครูจิรัชย์
11

ห้องประจำ
ครูศิรินทรา
ครูอาภาภรณ์
ครูพรทิพย์
ครูรัตนา
ครู
ครูร
ครูธนะพัฒน์
ครูอัญชลีพร
ครูคณิต
ครูอภิญญา
12

ห้องประจำ
ครูวราภรณ์
ครูปัณฑิตา
ครูอริสา
ครูภัทรียา
ครู
ครู
ครูเอกชัย
ครูเพชรรัตน์
ครูอัคคเดช
ครูกรรภิรมย์