ครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2562

ห้อง รายชื่อครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายชื่อครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
1

ห้องประจำ
ครูสุทิศา

ครูวธิดา

ครูวิรัญญา
ครูฐานิตา
MR. Paulau
ครูอรฉัตร
ครูธรรมรส
ครูวรพงษ์
ครูประโยชน์
ครูวีรกิจ
ครูกรรภิรมย์
2

ห้องประจำ
ครูสุนิสา

ครูศิริเพ็ญ

ครูจิรัชย์
Mr.Antonio
ครูสัญลักษณ์
ครูพาณี
ครูฌาน์ศินี
ครูยุพยง
ครูอธิวัฒน์
ครูนนทกร
3

ห้องประจำ
ครูทวีศักดิ์

ครูภคพร

ครูหงษ์ฟ้า
Mr.Maxim
ครูสุรชัย
ครูวุฒิชัย
ครูศราวุฒิ
ครูฐารวีร์
ครูวิชัย
ครูอิศรา
4

ห้องประจำ
ครูกมลพร
ครูศิรินทรา
ครูสิทธา
ครูผลินทร์
ครูกุลริศา
ครูดารารัตน์

ครูวิศิษฐ์ศรี
ครูวีรภัทร
ครูสมหวัง
ครูกิตติภา
ครูอัครพงษ์
ครูกรวิทย์
5

ห้องประจำ
ครูพิมพ์พนิต
ครูศศิธร
ครูมนตรี
ครูรัตนา
ครูเกษม
ครูพวงชมพู
ครูเตชิต
ครูอัญญมณี
ครูชูชาติ
ครูบัญชา
ครูสิริรัตน์
ครูวนัชนันท์
ครูดิเรก
ครูปวีณ์สุดา
6

ห้องประจำ
ครูกมลวรรณ
ครูปัณฑิตา
ครูอริสา
ครูอัญชลีพร
ครูธีรยุทธ
ครูวราภรณ์
ครูรัตติยา
ครูวีรเกียรติ
ครูจารุพันธ์
ครูเอกชัย
ครูพัลลภ
ครูเด่นชัย
7

ห้องประจำ
ครูเกตุม
ครูธันย์ชนก
ครูอรธิรา
ครูทิวลิป
ครูศิริลักษณ์
ครูสถิตย์พงษ์
ครูเกศิรี
ครูศิริวรรณ
ครูนาราวินท์
ครูอรชา
ครูนฤมล
ครูพัชรี
ครูวโรบล
8

ห้องประจำ
ครูปรางฤทัย
ครููอาทร
ครูประนอม
ครูณัฐวุฒิ
ครูเสฏฐวุฒิ
ครูฐษา
ครูโสภิดา
ครูพันธ์ทิพย์
ครู ว่าที่ ร.ต.ธงชัย
ครูรอน
ครูเพชรรัตน์
ครูคณิต
ครูนิกมะ
9

ห้องประจำ
ครูอาภาภรณ์
ครูเวทชัย
ครูพรทิพย์
ครูเอกธนัช
ครูอติกันต์
ครูศราวุฒิ
ครูสินีนาถ
ครูสมเกียรติ
ครูภัทรพร
ครูพรรณภัทร
ครูกุลนิสากาญจน์
ครูดวงใจ
10

ห้องประจำ
ครูวราภรณ์
ครูฮานาฟี
ครูรัชนี
ครูจีราวรรณ
ครูดวงพร
ครูมณฑิชา
ครูอุทร
ครูสมชาย
ครูเศรษฐวิทย์
ครูพฤกษา
ครูศิวะพงศ์
ครูนพมาตร
11

ห้องประจำ
ครูผ่องใส
ครูดวงฉัตร
ครูบูชิตา
ครูยุพิน
ครูเกรียงศักดิ์
ครูณรงค์
12

ห้องประจำ
ครูภาคภูมิ
ครูอนุสรา
ครูธนพัฒน์
ครูจักรพันธ์
ครูนงลักษณ์
ครูอัคคเดช