ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์

มาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
ข้อที่

เป้าประสงค์
ข้อที่

กลยุทธ์
ข้อที่

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  เป็นสุภาพบุรุษ

2,3

1.2,1.4

1.2,1.5

  ร่างสมาร์ท

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

- มีคุณธรรม จริยธรรม และ เป็นสุภาพบุรุษ
- มีจิตสำนึกในความเป็นไทย

2,3,4

1.2,1.5,1.6

1.2,1.4,1.5

- ใจกว้าง
- มารยาทงาม
- มีศักยภาพเป็น
พลโลก

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

1

1.3

1.3,1.6

  วิสัยทัศน์ไกล

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้  อย่างมีสติสมเหตุผล

  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

1.3

1.3

1.6

  วิสัยทัศน์ไกล

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

1

1.1

1.1

  วิสัยทัศน์ไกล

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  มีทักษะในการดำรงชีวิต

1.3

1.3

1.6

- วิสัยทัศน์ไกล
- ใจกว้าง

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-

5

2.1 - 2.4

2.3,2.4

-

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล

6

3.1 – 3.5

2.1 – 2.8
3.1 – 3.5

-

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล

8

3.4

4.1 – 4.3

-

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล

1

3.1

2.1

-

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

 เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล

7

3.1

3.5

-

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล

6

3.1,3.4

3.1

-

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล

6,8

3.3

3.2,3.5
4.1,4.3

-

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

 เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล

6,9

3.1,3.2
3.5

3.1 – 3.4

-

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา  และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล

6 - 9

3.1 – 3.5

3.1 – 3.3

-

มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ในการพัฒนาผู้เรียน

- พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
- มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นสุภาพบุรุษ
- มีทักษะในการดำรงชีวิต
- มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและศักยภาพเป็นพลโลก

9

3.5

4.2

- วิสัยทัศน์ไกล
- ใจกว้าง
- ร่างสมาร์ท
- มารยาทงาม
- มีศักยภาพเป็น
พลโลก