ตึกโชฏึกเลาหะเศรษฐีหลังใหม่

            ตึกโชฏึกเลาหะเศรษฐีหลังใหม่นี้ สร้างด้วยเงินของรัฐบาลและเงินบริจาคของคุณหญิงเพิ่ม โชฏึกราชเศรษฐี รวมเป็นเงิน ๓๔๕,๔๕๐บาท สร้างสำเร็จเปิดให้เป็นตึกเรียนวิทยาศาสตร์ได้ตามเดิมเมื่อปีการศึกษา ๒๔๙๑