อาคารเทิดพระเกียรติ

            เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีจำนวนนักเรียน และบุคลากรต่างๆมากขึ้นกว่าเก่าจึงเป็นเหตุจำเป็นต้องมีการขยายในส่วนของ อาคารเรียนดังนั้นจึงมีความคิดที่จะสร้างอาคารขึ้นใหม่โดยสร้างในเนื้อที่เดิมของ อาคารเอนกประสงค์ด้านหน้าตึกเยาว มาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปดิวรัดา โดยได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคาร ๓ ชั้นพร้อมดาดฟ้า ชั้นล่างเป็นโรง อาหารชั้นที่สองเป็นห้องประชุม ชั้นที่สามเป็นที่ทำการของฝ่ายธุรการ และในส่วนดาดฟ้าของอาคาร จัดเป็นสวนหย่อม ลักษณะการสร้างอาคารเป็นแบบกอธิคประยุกต์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประกอบกับในปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นปีมหามงคลกาญจนาภิเษก ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ทรงเสวยสิริราชสมบัติครบ ๕๐ปี ทางโรงเรียนจึงกราบบังคมทูล ขอพระราชทานตราสัญลักษณ์งานฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกมาประดิษฐานที่ หน้าบันของอาคาร แล้วใช้ชื่ออาคารนี้ว่า อาคารเทิดพระเกียรติ