ตึกภาณุรังษีสว่างวงศ์ (ตึก ๑๐๐ ปี เทพศิรินทร์)

            ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นเวลาที่จะครบ๑๐๐ปีที่องค์พระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียน จึงได้มีการสร้างตึกภาณุรังษีสว่างวงษ์ (ตึก ๑๐๐ปีเทพศิรินทร์) ขึ้นไว้เป็นที่ระลึกทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยก่อสร้างตามแปลนของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ สมเด็จพระวันรัต ครั้งยังครองสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ (นิรันดร์ นิรนตโน) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ได้มาเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ตรงกับวันอังคารแรม ๙ค่ำ เดือน๗ ปีจอ จุลศักราช๑๓๔๔ ราศีสิงห์ เตโชธาตุ เวลา๑๑.๐๙น. เป็นมหัทรโน ประกอบด้วยราชาแห่งฤกษ์