ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยและพลโลกสู่ระดับนานาชาติ พันธกิจของโรงเรียน
๑. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและพลโลกระดับนานาชาติ ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิดและความสามารถเต็มตามศักยภาพทุกด้าน
๒. จัดการศึกษาอบรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐาน ในด้านการคิด การบูรณาการการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และห่างไกลยาเสพติด
๔. สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๕. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๖. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อใช้แสวงหาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้
๗. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
๘. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๙. พัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเสริมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบัน เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กรอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
๑. ด้านคุณภาพนักเรียน
๑.๑  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
๑.๒  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุขและมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓  นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การทำงานและผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ระดับนานาชาติ
๑.๔  นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
๑.๕  นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๖  นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ และเชื่อมั่นในเกียรติภูมิสถาบันเทพศิรินทร์
๒. ด้านคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑  ครูมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรมาตรฐานสากล
๒.๒  ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและร่วมมือระดับ นานาชาติ
๒.๔  ครูและบุคลากรได้รับการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม และมีขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน
๓. ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
๓.๑  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล
๓.๒  โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ
๓.๓  โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเป็นผู้นำองค์กรแห่ง การเรียนรู้
๓.๔  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับองค์กรทั้งภายในและ ภายนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕   โรงเรียนมีการพัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเสริมสร้างชื่อเสียงที่เป็นวัฒนธรรม ที่ดีงามขององค์กรอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์
เน้นทักษะกระบวนการคิด โดยโครงงานบูรณาการ ต่อยอดความคิด เสริมสร้างปัญญาประดิษฐ์
อัตลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์
"สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย รักษ์ในเกียรติภูมิเทพศิรินทร์"
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงานรียนรู้
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
๙. คุณลักษณะความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์

" วิสัยทัศน์ไกล ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม มีศักยภาพเป็นพลโลก"