โรงเรียนเทพศิรินทร์จัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนตระหนัก เห็นคุณค่าในการ สร้างเสริมเอกลักษณ์ เกียรติภูมิในสถาบันแห่งตน โดยมุ่งเน้นปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะในโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง ๑๐ แห่ง ฝึกปฏิบัติตนสร้างจิตใจแห่งความเป็นสุภาพบุรุษ มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างของความเป็นเยาวชนไทยที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

         เอกลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ คือ เน้นด้านการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักสามัคคี ภาคภูมิใจในโรงเรียน เคารพคุณครู รุ่นพี่ คอยดูแลรุ่นน้อง และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและสถาบัน

         เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในการสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อโรงเรียน ครอบครัว และสังคม โดยกำหนดให้นักเรียนทุกคนได้รับการบ่มเพาะโดยกระบวนการ "พัฒนาศักยภาพลูกแม่รำเพย" ดังต่อไปนี้

  

๑. รู้จักและประทับใจ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๒. สายใยรักและผูกพัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓. เชื่อมั่นในตนเอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
     
๔. เป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๕. เตรียมพร้อมสู่อนาคต
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๖. สืบสานเกียรติภูมิเทพศิรินทร์
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
     

สถานศึกษาสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง

โรงเรียนเทพศิรินทร์สร้างเอกลักษณ์ของตนเอง  นักเรียนเทพศิรินทร์จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดังนี้
      ๑. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
      ๒. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
      ๓. หยุดยืนตรง แสดงความเคารพเพลงโรงเรียนด้วยความสง่างาม
      ๔. ไม่เสพสิ่งเสพติด และปลอดจากอบายมุข
      ๕. รักและศรัทธาสถาบันและปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย