หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนเทพศิรินทร์
02-2246085 , 02-621-5801 โทรสาร ต่อ 205

สำนักงานผู้อำนวยโรงเรียน
สำนักงานผู้อำนวยการ 112,113

สำนักงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มบริหารบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 222
การเงิน 201 ,800
บุคคล 202
กองทุนสวัสดิการ 204
สารบัญ 203
งานพัสดุ 206 - 207
ยานพาหนะ 208
FAX 205

สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 333
สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 301 -302
ทะเบียนวัดผล 303 - 304

สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 444
สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 441

สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 555
สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน501
ยาม 502

สำนักงานนโยบายและแผนงาน
รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน
101

ห้องประชาสัมพันธ์   404
ห้องร้านค้าสวัสดิการ 406
ห้องแนะแนว 442
ห้องพยาบาล 405
ห้องM-TEC 408
ห้องสมุด 523 , 524
ห้องดนตรีไทย 221
ห้องดนตรีสากล 162
ห้องประชุมช่อรำเพย 407
ศูนย์คอมพิวเตอร์  139
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
    ม.ต้น 140, 141, 146
    ม.ปลาย 535, 540, 542, 551, 552, 566
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    ม.ต้น 161
    ม.ปลาย 324
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    ม.ต้น 132
    ม.ปลาย 314, 545
กลุ่มวิชาภาษาไทย 151, 545
    ม.ต้น 151
    ม.ปลาย 314, 546
กลุ่มวิชาสังคม 214, 421
    ม.ต้น 214, 215
    ม.ปลาย 421
กลุ่มสาระศิลปะ 131
กลุ่มสาระพลานามัย 514, 515, 516
ห้องคหกรรม 521
งานช่าง, งานเกษตร 512
งานธุรกิจ 524