กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นางกรรภิรมย์ กองศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายปราโมทย์ ฮ็อก
รองหน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางลักขณา ทรัพย์วารี
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานอนามัย

นางภัทรภร กอบกุลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานยาเสพติด เหรัญญิก
 

นายจักรพันธ์ สุวรรณรัต
ประชาสัมพันธ์ รองหัวหน้ากีฬาบาสเกตบอล

นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
ปฏิคม รองหัวหน้ากีฬาฟุตบอล

นายวุฒิชัย หอยจับ
หัวหน้ากีฬาฟุตซอล ครูดูแลหอพัก
 

นายภาคภูมิ อนันตคู
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัสดุ

นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
รองหัวหน้ากีฬาฟุตบอล ครูดูแลหอพัก

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
ประชาสัมพันธ์ รองหัวหน้างานวิชาการ