กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
รองหัวหน้ากีฬาฟุตบอล ครูดูแลหอพัก

นายวุฒิชัย หอยจับ
หัวหน้ากีฬาฟุตซอล ครูดูแลหอพัก
 

นายจักรพันธ์ สุวรรณรัต
ประชาสัมพันธ์ รองหัวหน้ากีฬาบาสเกตบอล

นางกรรภิรมย์ กองศรี

นางภัทรภร กอบกุลชัย
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานยาเสพติด เหรัญญิก

นายปราโมทย์ ฮ็อก
 

นายภาคภูมิ อนันตคู
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
ประชาสัมพันธ์ รองหัวหน้างานวิชาการ