กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายวุฒิชัย หอยจับ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าหอพักนักกีฬา

นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นางภัทรภร กอบกุลไชย
หัวหน้างานงบประมาณกลุ่มสาระฯ

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
หัวหน้างานอนามัย

นายจักรพันธ์ อ่องสาธร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายภาคภูมิ อนันตคู
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานพัสดุ
 

นางกรรภิรมย์ กองศรี

นายสารัช ชำนิศาสตร์
เลขานุการ ครูดูแลหอพักนักกีฬา