กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม

 

นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายวุฒิชัย หอยจับ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าหอพักนักกีฬา

นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานพัฒนากลุ่มสาระฯ
 

นายจักรพันธ์ อ่องสาธร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

นายภาคภูมิ อนันตคู
หัวหน้างานวิชาการกลุ่มสาระฯ หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
 

นางกรรภิรมย์ กองศรี
ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์พิเศษพลศึกษา

นายสารัช ชำนิศาสตร์
เลขานุการ