กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายจักรพันธ์ อ่องสาธร
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 5/12
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ