กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

บริหารโครงสร้างกลุ่ม


นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายวุฒิชัย หอยจับ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจักรพันธ์ อ่องสาธร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
หัวหน้างานพัฒนากลุ่มสาระฯ
 

นายภาคภูมิ อนันตคู
หัวหน้างานวิชาการกลุ่มสาระฯ

นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายสารัช ชำนิศาสตร์
เลขานุการ
 

นางกรรภิรมย์ กองศรี
ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์พิเศษพลศึกษา

นายอาณัฐ โพธิแปลง