กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้