กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 6/12
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา